Zapraszamy osoby, które widzą swoją przyszłość w pracy zoopsychologa (antrozoologa) lub pragną włączyć do swojej dotychczasowej pracy metodykę pracy nad budowaniem prawidłowych postaw i relacji społecznych z wykorzystaniem zwierząt domowych. Zapraszamy również te osoby, które zawodowo zajmują ochroną zdrowia i poprawą losu zwierząt domowych a ich działania idą w kierunku rozpowszechnienia edukacji w zakresie budowania prawidłowych relacji człowiek-zwierzę oraz postaw, reakcji i zachowań. Serdecznie zapraszamy specjalistów psychologów, pedagogów, opiekunów, wychowawców pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w poruszanych tematach.

 

cele

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie zawodowe do pełnienia obowiązków zoopsychologa (antrozoologa), tak w zakresie pracy nad budowaniem prawidłowych relacji człowiek-zwierzę, budowania relacji w grupie społecznej jak i pracą nad kształtowaniem prawidłowych postaw, reakcji i zachowań.

Zwierzęta domowe, zwłaszcza psy, koty, konie, z uwagi na swoisty dla siebie psychowzorzec zachowań i reakcji od wieków pełnią ważną funkcję w życiu człowieka – nie tylko jako zwierzę pracujące, ale również jako członek grupy społecznej. Te umiejętności od lat są wykorzystywane w usystematyzowany sposób do wspomagania i korekty rozwoju człowieka – tak w sferze psychoficznej jak i emocjonalnej czy socjalizacyjnej.

Zwierzęta domowe to nie ludzie. Ich socjalizacja polega na wpasowaniu się, dostosowaniu swojej natury do funkcjonowania w ludzkim stadzie. To oznacza, że socjalizacja z człowiekiem nie redukuje u zwierząt ich naturalnych, swoistych dla danego gatunku, instynktów oraz nawyków komunikacyjnych. Nie redukuje również naturalnych dla gatunku potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem i współżyciem w grupie.

W trakcie szkolenia pragniemy Państwu przybliżyć dorobek nauk związanych z antrozoologią w zakresie mechanizmów budowania prawidłowych, swoistych dla danego gatunku, relacji społecznych oraz strategii zaspokajania potrzeb, w tym potrzeb społecznych.

W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na

 • diagnozę etologiczną, psychologiczną i psychosocjologiczną zwierząt domowych (zwłaszcza psów i kotów) – ich swoistych umiejętności i możliwości współżycia społecznego z człowiekiem.
 • Psychologię i psychosocjologię człowieka
 • Swoiste dla poszczególnych gatunków zasady wychowania i socjalizacji w stadzie.
 • Metodyka budowania prawidłowych relacji społecznych człowiek-zwierzę.
 • strategie organizacji pracy zoopsychologa
 • psychospołeczne oraz etyczne zasady komunikacji, współpracy i przepływu informacji w trakcie pracy.
 • zasady etyki zawodowej psychozoologów.

 

Program szkolenia

Szkolenie jest prowadzone metodą blended learning.

1/ Uczestnicy otrzymują materiały do indywidualnej nauki w domu – część teoretyczna szkolenia. Dzięki temu istnieje możliwość indywidualnego dostosowania wiedzy do potrzeb kursantów i posiadanych przez nich kwalifikacji.

2/ W trakcie spotkań omawiane są poznane w trakcie nauki indywidualnej zagadnienia, wyjaśniane najbardziej złożone kwestie. Trenerzy dbają o to, by wszystkie osoby uczestniczące w kursie tak samo rozumiały teoretyczne informacje naukowe.

3/ Spotkania stacjonarne służą również do nauki umiejętności praktycznych i budowy metod w oparciu o wiedzę teoretyczną. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymują do rozwiązania problem i pod okiem trenerów próbują zrobić swoją pierwszą diagnozę, stworzyć i dostosować na jej podstawie odpowiednie techniki i metody oraz przeprowadzają ewaluację efektów. Uczą się również zarządzania procesem zmian.

Kurs składa się z pięciu (5) dwudniowych spotkań weekendowych (kurs w systemie weekendowym) lub organizowanych w dni powszednie (w przypadku kursu w systemie dziennym lub wieczorowym). Zajęcia dzienne trwają 6 godzin.

 

Zjazd pierwszy

1/podstawy antrozoologii – wykład połączony z dyskusją

2/ etologia zwierząt i ludzi – wykład połączony z dyskusją

3/ wyniki badań antrozoologów w zakresie relacji człowiek – zwierzę.

Samodzielna nauka w domu (rozszerzenie i utrwalenie zagadnień poznanych w pierwszym tygodniu szkolenia)

zjazd drugi

1/psychologia człowieka – wykład połączony z dyskusją

2/psychopatologie zachowań i relacji społecznych – wykład połączony z dyskusją

3/zaburzenia w autoregulacji emocjonalnej ludzi i zwierząt – podobieństwa i różnice. Wykład połączony z dyskusją

4/trening – zajęcia metodyczne

Samodzielna nauka w domu (rozszerzenie i utrwalenie zagadnień poznanych w drugim tygodniu szkolenia)

zjazd trzeci

1/proces terapeutyczny – rodzaje, standardy, modele, zasady – wykład połączony z dyskusją

2/podstawy metodologii w naukach społecznych – metodologia badań diagnostycznych i ewaluacyjnych – wykład połączony z dyskusją.

3/ prowadzenie badań diagnostycznych i ewaluacyjnych – trening

4/ podstawy metodyki w naukach społecznych i przyrodniczych

5/ zasady w budowaniu i doborze metod terapeutycznych – trening

Samodzielna nauka w domu (rozszerzenie i utrwalenie zagadnień poznanych w trzecim tygodniu szkolenia)

zjazd czwarty

1/zasady budowania i dynamika przebiegu procesu terapeutycznego – dynamika i kierunek zachodzenia zmian – wykład połączony z dyskusją

2/ metodyka zarządzania procesem terapeutycznym – wykład połączony z dyskusją

3/podstawowe przyczyny hamowania progresu terapeutycznego przez klienta/pacjenta – wykład połączony z dyskusją

4/rola placebo w leczeniu i terapii – mechanizm placebo jako element homeostatyczny – wykład połączony z dyskusją.

5/osobowość człowieka jako podłoże dynamiki progresu terapeutycznego – wykład połączony z dyskusją.

6/rola lęku w syndromie wyuczonej bezradności – wykład połączony z dyskusją.

7/metodyka budowania zaangażowania klienta w progres terapeutyczny – zaangażowanie w naukę i zachodzenie zmian – wykład połączony z dyskusją

8/ komunikacja interdyscyplinarna – wykład połączony z dyskusją.

9/ budowanie prawidłowego procesu zachodzenia zmian w grupach społecznych w relacjach człowiek- człowiek oraz człowiek-zwierzę – trening

Samodzielna nauka w domu (rozszerzenie i utrwalenie zagadnień poznanych w czwartym tygodniu szkolenia)

zjazd piąty

1/Efektywna współpraca z terapeuta, klientem i jego rodziną w trakcie procesu zachodzenia zmian (np. terapii)

2/Budowanie wizerunku profesjonalisty

3/Trudne sytuacje w pracy zoopsychologa – metody rozwiązywania problemów

4/Skuteczna walka ze stresem.

5/zwierzę jako uczestnik trudnych i negatywnych emocjonalnie sytuacji w trakcie procesu zachodzenia zmian – ochrona zwierząt przed powtórną traumatyzacją i chaosem w komunikacji.

6/ warsztaty metodyczne.

Samodzielna nauka w domu (rozszerzenie i utrwalenie zagadnień poznanych w piątym tygodniu szkolenia)

 

egzaminy

Uczestnicy otrzymują oceny w następujących kategoriach

1/przyswojenie wiedzy teoretycznej

2/prawidłowe rozumienie wiedzy naukowej

3/umiejętność budowy metod i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb procesu.

4/umiejętność radzenia sobie ze zwierzętami – ocena prawidłowych postaw i zachowań w relacji człowiek-zwierzę.

5/umiejętność zarządzania procesem terapii, nauki i zachodzenia zmian w grupie społecznej.

6/ rozumienie zasad etyki zawodowej w zawodzie zoopsychologa.

Uczestnicy są oceniani w trakcie zajęć – podczas dyskusji i ćwiczeń. Każdy z modułów tematycznych podlega osobnej ocenie.

Bieżąca ocena uczestników ma przede wszystkim pełnić rolę diagnozy i ewaluacji postaw, umiejętności, wyuczonych dotychczas strategii rozwiązywania problemów, przekazywania informacji i zarządzania grupą społeczną. Jej celem jest w pierwszej kolejności ocena walorów i braków każdego z uczestników, które w przyszłości będą wpływać na jakość i efektywność pracy zoopsychologa. Ocena ma na celu zachęcenie kursantów do pracy nad sobą i korekty popełnianych do tej pory błędów oraz optymalne przygotowanie teoretyczne.

Harmonogram zajęć

w zależności od systemu szkolenia zajęcia odbywają się

 1. kurs w systemie weekendowym – przewidzianych jest 12 godzin zajęć w ciągu dwóch dni zjazdu. Zajęcia zaczynają się o godzinie 8:00. Liczba godzin zajęć w poszczególnych dniach zależy od indywidualnych potrzeb grupy. Z reguły jest ona podzielona równo na dwa dni – po 6h w każdym dniu. Kolejne zjazdy organizowane są w kolejnych tygodniach nie rzadziej niż w co drugi weekend.
 2. Kurs w systemie dziennymprzewidzianych jest 12 godzin zajęć w ciągu dwóch następujących po sobie dniach. Zjazdy w systemie dziennym organizowane są w równych odstępach czasowych, przy czym nie krótszych niż 7 dni i nie dłuższych niż 14 dni. Zajęcia zaczynają się o godzinie 8:00. Liczba godzin zajęć w poszczególnych dniach zależy od indywidualnych potrzeb grupy. Z reguły jest ona podzielona równo na dwa dni – po 6h w każdym dniu.
 3. Kurs w systemie wieczorowym przewidzianych jest 12 godzin zajęć w ciągu dwóch lub trzech następujących po sobie dniach. Zjazdy w systemie dziennym organizowane są w równych odstępach czasowych, przy czym nie krótszych niż 7 dni i nie dłuższych niż 14 dni. Zajęcia zaczynają się o godzinie 16:00. Liczba godzin zajęć w poszczególnych dniach zależy od indywidualnych potrzeb grupy. Z reguły jest ona podzielona równo na dwa dni – po 6h w każdym dniu lub po 4h w ciągu kolejnych trzech dni roboczych.
 4. Kurs w systemie zaocznymprzewidzianych jest 12 godzin zajęć w ciągu jednego dnia. Zjazdy w systemie zaocznym organizowane są w równych odstępach czasowych, przy czym nie krótszych niż 7 dni i nie dłuższych niż 14 dni. Zajęcia odbywają się w godzinach 7:00-19:00 lub w godzinach 8:00-20:00 w zależności od potrzeb uczestników. W systemie zaocznym istnieje możliwość łączenia kolejnych zjazdów – nie więcej niż dwóch. Zajęcia mogą odbywać się w dni robocze lub w systemie weekendowym.
 5. Kurs w systemie indywidualnym istnieje możliwość indywidualnego dostosowania uczestnictwa w zajęciach. Każdy z uczestników ma możliwość indywidualnego doboru uczestnictwa w poszczególnych zjazdach do swoich potrzeb czasowych. Należy jednak zachować zasady
 • zachowania chronologii poszczególnych zjazdów
 • zachowania odstępów czasowych nie dłuższych niż 14 dni (dłuższe odstępy mogą być uznane jedynie w sytuacjach niestandardowych)
 • uczestnictwa w zjazdach podanych na stronie terminarza szkoleń. (nie tworzymy dla uczestników szkoleń zjazdów w indywidualnych terminach)

Odstępy czasowe nie dłuższe niż czternaście dni są spowodowane zasadą utrzymania zaangażowania i uwagi w proces nauki. Rzadsze uczestnictwo w szkoleniach powoduje obniżenie zaangażowania w tematykę szkolenia, pojawienie się poczucia braku spójności i płynności w nabywanej wiedzy i umiejętnościach a tym samym zapominanie i trudności w zastosowaniu w praktyce poznanych wcześniej zagadnień.

metodyka

Kurs prowadzony jest metodą blended learning oraz metodą case study

Jako trenerzy i coacherzy preferujemy formę interaktywną prowadzania zajęć. Tak w trakcie wykładów, które są sprowadzane do minimum jak i w części warsztatowej. Dobór metod pracy jest zawsze dobierany w sposób elastyczny do specyfiki i potrzeb grupy.
Poza wiedzą merytoryczną otrzymacie Państwo szereg praktycznych przykładów i wskazówek, w zakresie poruszanych zagadnień.

Realizacja szkolenia

szkolenie organizowane i prowadzone jest przez Program CBT z siedzibą ul.Klimczoka 4, 40-857 Katowice NIP 954-267-11-32. Firma wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

Całość zajęć prowadzona jest przez trenerów współpracujących z Program CBT z siedzibą w Świętochłowicach – Strona odpowiedzialna za sprawy merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia.

certyfikaty

Każda z osób uzyska imienny certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego oraz akredytację Związku. Otrzymany certyfikat stanowi dokument wpisania Państwa na listę zoopsychologów akredytowanych przez Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących.

Osoby posiadające wykształcenie wyższe mogą otrzymać certyfikat międzynarodowy.

 

Miejsce i termin warsztatów

Katowice-Załęże, ul Klimczoka 4/boczna od ul Gliwickiej w pobliżu kina Cinema City

(dojazd tramwajem 20,7,13, autobus linii 70 lub samochodem – A4/skręt na wysokości ul Bocheńskiego w Katowicach oraz Trasa Średnicowa/skręt na wysokości Silesia City Center, PKP stacja Katowice Załęże – na miejscu parking dla klientów)
Istnieje możliwość zakwaterowania w budynku, w którym odbywa się kurs w cenie 50-100 zł za jeden nocleg (płatne dodatkowo) W przypadku zainteresowania noclegiem, prosimy o informację, w celu podjęcia dla Państwa rezerwacji.

termin zjazdów

terminarz szkoleń znajdziecie Państwo na stronie w zakładce terminarz szkoleń.

cena

10.000,00 zł brutto za osobę (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto 00/100)

 • osoby indywidualne obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Pozostałą kwotę można wpłacić w całości lub w ratach do dnia zakończenia szkolenia.
 • Osoby delegowane przez instytucjew przypadku osób delegowanych przez instytucję, wymagane jest podpisanie przed rozpoczęciem kursu umowy pomiędzy firmą szkoleniową a instytucją delegującą. A także dokument delegujący uczestnika na szkolenie przez firmę wraz z jej zobowiązaniem się do pokrycia wszelkich kosztów.

Cena obejmuje:

-koszty organizacji szkolenia
-koszty poczęstunku w ramach przerw kawowych (2
0 przerw kawowych)
-koszty egzaminu, wydanego certyfikatu i materiałów dla uczestnika
-koszt wpisu akredytacyjnego PZZiPZP (roczną składkę akredytacyjną)
-materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

uczestnicy dodatkowo opłacają indywidualnie koszty (w ramach potrzeb)

-koszty noclegu w hotelu w pokoju jednoosobowym z dostępem do zaplecza kuchennego i łazienki
-koszty
wyżywienia
-koszty dojazdu i powrotu uczestnika

-koszty egzaminu MEN
-zakup lub wypożyczenie literatury naukowej, stanowiącej rozszerzenie wiedzy poruszanej na zajęciach, nie stanowiącej własności firmy szkoleniowej a wskazanej na zajęciach.

Proponujemy noclegi w budynku w którym odbywa się szkolenie.

Dane do wniesienia opłat za szkolenie.

telefon: 739-13-55-61

Dane firmy organizującej i prowadzącej szkolenia

Program CBT
ul.Klimczoka 4, 40-857 Katowice

nr RIS: 2.24/00072/2018

Dane do przelewu

Getin Bank SA
59 1560 0013 2015 5389 6000 0001

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą mailową terapia@zooterapia.org.pl lub telefonicznie przez osobę prowadzącą zajęcia telefon: 739-13-55-61