Zgodnie ze światowymi wytycznymi Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących z siedzibą w Katowicach zwanym dalej „Związek” przyjął następującą definicję słowa felinoterapia.

Felinoterapia – to terapia wspomagająca inne terapie, takie jak fizjoterapia, oligofrenoterapia, socjoterapia, resocjalizacja, wspomaganie sensomotoryczne, psychoterapia, terapia pedagogiczna, wspomaganie nauki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz innych terapii prowadzonych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi, mającymi na celu uruchomienie prawidłowego progresu rozwojowego i redukcję przeszkód tak w zakresie somatycznym jak i psychicznym oraz funkcjonowania społecznego.

Felinoterapia powinna być prowadzona jako integralna część terapii właściwej w tym samym miejscu i w tym samym czasie pod okiem terapeuty głównego (odpowiadającego za prowadzenie terapii właściwej) zwanym dalej providerem.

Felinoterapia obejmuje następujące elementy procesu terapeutycznego

  1. wspomaganie i budowę prawidłowych relacji społecznych, tworzących się w trakcie terapii oraz będących przyczyną problemów w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.
  2. wspomaganie i budowę zaangażowania klienta (osoby poddawanej terapii) w tzw progres terapeutyczny.
  3. wspomaganie pracy związanej z obniżeniem poziomu emocji dzieci, młodzieży, dorosłych i ich regulacją/autoregulacją.

Tak rozumiana felinoterapia może być prowadzona z wykorzystaniem zwierząt felinoterapeuty lub zwierząt należących do klientów, jednak każdorazowo wymaga zastosowania profesjonalnych metod wypracowanych przez tę dziedzinę.

Słowo felinoterapia zawiera w swojej nazwie jako rzeczownik główny słowo „terapia” – definicja tego słowa mówi o leczeniu, kuracji, pracy redukującej błędy i zahamowania rozwojowe. Przyjęta przez Związek definicja dogoterapii/kynoterapii jest zgodna z przyjętą definicją słowa terapia i oznacza prowadzenie terapii (leczenia, kuracji, pracy redukującej błędy i zahamowania rozwojowe oraz wypracowanie innych alternatywnych kierunków pozwalających na progres rozwojowy) z wykorzystaniem kota, jako narzędzia pozwalającego na lepszy kontakt z klientem/pacjentem, zwiększenie jego zaangażowania w progres rozwojowy – terapeutyczny oraz wspomaganie autoregulacji emocjonalnej osoby poddawanej terapii.

Z tego powodu felinoterapia musi charakteryzować się następującymi elementami.

  1. być prowadzona na podstawie profesjonalnej diagnozy
  2. posiadać określony cel terapeutyczny
  3. stosowane metody i techniki powinny być tworzone w oparciu o teorie naukowe oraz badania naukowe w zakresie ich skuteczności i stosowania.
  4. całość felinoterapii powinna być prowadzona zgodnie ze światowymi standardami pracy terapeutycznej i według uznanych naukowo procedur.

Każde inne zajęcia nie posiadające łącznie opisanych powyżej cech, nie mogą nosić nazwy „felinoterapia” i będą stanowić jedynie zajęcia rekreacyjne, pokazy rozrywkowe, zajęcia dydaktyczne, lub pokazy marketingowe i/lub reklamowe z wykorzystaniem kotów.

Zgodnie z przyjętą definicją felinoterapii jako terapii wspomagającej inne terapie, felinoterapeuta może prowadzić określony rodzaj terapii w sposób samodzielny tylko, kiedy posiada uprawnienia do prowadzenia określonego rodzaju terapii wlaściwej. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia np fizjoterapii z wykorzystaniemkota powinien posiadać uprawnienia fizjoterapeuty i felinoterapeuty.

W przypadku posiadania uprawnień jedynie felinoterapeuty – jego praca terapeutyczna powinna odbywać się pod okiem terapeuty głównego zwanego providerem, tylko w zakresie określonym przez zadania felinoterapii – czyli w zakresie podniesienia zaangażowania oraz budowy prawidłowych relacji społecznych oraz autoregulacji emocjonalnej.

Felinoterapia zgodnie z podaną definicją nie może być traktowana i wykonywana jako samodzielna terapia. 

Przyjęta przez Związek definicja oznacza, że do pracy felinoterapeutycznej określonej powyższą definicją uprawnienia posiadają osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie prowadzenia profesjonalnej felinoterapii – jako terapii wspomagającej inne terapie. Informacja o posiadanej wiedzy i zakresie uprawnień powinna znaleźć się w certyfikacie zawodowym. Rozszerzony zakres wiedzy i uprawnień oraz zakres narzędzi przekazanych na kursie powinien być dostępny zamawiającemu terapię oraz providerom w siedzibie instytucji szkolącej i certyfikującej oraz być wydawany każdorazowo na wniosek zamawiającego i providera – tak by osoby mogły same określić stopień ilości i wartości posiadanej wiedzy i umiejętności felinoterapeuty.

Naukę tak definiowanej felinoterapii oraz certyfikację uprawnień, zgodnie ze światowymi i krajowymi normami w tym zakresie, mogą prowadzić jedynie

  1. Związki Zawodowe zrzeszające felinoterapeutów, które przyjęły własną metodę terapeutyczną opartą na badaniach naukowych, teoriach naukowych i sprawdzonych narzędziach i metodach terapeutycznych.
  2. szkoły felinoterapeutyczne, które wypracowały i prowadzą zajęcia własną metodą felinoterapeutyczną oparta na badaniach, teoriach naukowych i sprawdzonych narzędziach i metodach terapeutycznych – zgodnych z definicją słowa „terapia”.

Oba rodzaje instytucji powinny posiadać wypracowany przez siebie model terapeutyczny, według którego pracują z klientem oraz do pracy, którym przygotowują przyszłych felinoterapeutów w ramach kursów i szkoleń zawodowych (metodycznych). Model ten powinien mieć cechy indywidualne pozwalające na jego wyodrębnienie, z pośród innych modeli przyjętych na rynku usług z zakresu felinoterapii i stanowić indywidualną (specyficzną) cechę uprawniającą do określania go jako model danej szkoły lub związku.

Wspomniane badania, teorie oraz opis narzędzi i metod powinny być dostępne dla każdego z providerów terapii i wydawane każdorazowo na jego wniosek lub przekazane w formie organizowanych szkoleń informujących jaki zakres wiedzy i uprawnień posiadają certyfikowani adepci.

W celu ochrony przed kradzieżą tych informacji, przez osoby pragnące otworzyć podobną szkołę lub założyć podobny związek i powielić wypracowany przez szkołę lub związek model pracy dfelinoterapeutycznejj, wydający certyfikaty może wymagać od wnioskodawcy szczegółowego uzasadnienia prośby oraz prowadzić działania mające na celu sprawdzenie jego intencji. Może również zabezpieczyć się, przed kradzieżą tych informacji w sposób prawny.

Zgodnie z przyjętą przez Związek definicją felinoterapii – felinoterapeuci posiadający akredytacje naszego Związku posiadają uprawnienia do pracy felinoterapeutycznej zgodnej z opublikowaną na tej stronie definicją. Posiadają uprawnienia do pracy modelem wypracowanym i przyjętym przez Związek PZZiPZP. Mogą również prowadzić pozostałe zajęcia rekreacyjne, rozrywkowe, dydaktyczne z wykorzystaniem psa, skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Więcej informacji na temat certyfikacji, uprawnień i zakresu dogoterapii/kynoterapii udzielają członkowie Związku mailowo lub telefonicznie.