Zajęcia z zooterapii skierowane są do

 • osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie w każdym wieku
 • osób chorych, przebywających na oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, placówkach pobytu dziennego, obozach rehabilitacyjnych, długotrwale unieruchomionych, leżących w domu
 • osób będacych w trakcie rekonwelescencji
 • osób dorosłych wykazujących stres i wypalenie zawodowe
 • dzieci i młodzieży wykazującej stres i wypalenie szkolne, uniemożliwiające prawidłową naukę, zapamiętywanie i zaburzenia w autoregulacji emocjonalnej oraz tendencję do wagarowania i stosowania przemocy
 • dzieci i młodzież przebywająca w opiece zastępczej i domach adopcyjnych
 • klientów pomocy społecznej
 • matek i dzieci przebywające w ośrodkach dla matki z dzieckiem
 • osób, zwłaszcza dzieci, przebywające w ośrodkach dla uchodźców
 • dzieci, młodzież u której zdiagnozowano ADHD, FAS, PTSD
 • dorosłych u których zdiagnozowano ADHD, FAS, PTSD, DDA, Syndrom wyuczonej bezradności
 • młodzieży przebywającej w ośrodkach resocjalizacyjnych, wychowawczych i socjalizacyjnych (MOS, MOW, Poprawczakach, Izbach dziecka, Schroniskach dla nieletnich)
 • dorosłych przebywający w ośrodkach odosobnienia i zakładach karnych
 • osób objętych reintegracją społeczną

a także

 • osób, ofiar wypadków i zdarzeń traumatycznych
 • ofiar mobbingu, stalkingu, przemocy szkolnej, rówieśniczej, domowej, etc
 • osób u których zdiagnozowano nerwice, stres i wypalenie zawodowe, syndrom wyuczonej bezradności, inne
 • osób w trakcie terapii uzależnień

W każdym przypadku, terapię prowadzą osoby posiadające uprawnienia psychologiczne, resocjalizacyjne, fizjoterapeuty, inne – w zależności od rodzaju dysfunkcji poddanej korekcie.

Obecność zwierzęcia w terapii ma na celu zwiększenie skuteczności jej oddziaływań, poprzez wykorzystanie swoistych walorów zwierzaka i relacji na linii człowiek-zwierzę.