Obecnie cena kursu tylko 2500 zł

 Koszt kursu łączonego

 1. (dwie specjalizacje razem) obecnie wynosi 3500 zł
 2. (trzy specjalizacje razem) obecnie wynosi 4000 zł
 3. (cztery specjalizacje razem) obecnie wynosi 4500 zł

Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących
z siedzibą w Katowicach wraz

z Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedziba w Warszawie
i Program CBT  z siedzibą w Świętochłowicach

Zapraszają na kurs zawodowy w zakresie Alpakoterapii

Poziom uprawnień terapeutycznych

organizowany w systemie weekendowym

terminarz szkoleń

oraz w systemie ciągłym w dni pracujące

terminarz szkoleń

 Osoby kończące kurs mogą otrzymać międzynarodowy certyfikat zawodowy

Prowadzimy szkolenia dla osób delegowanych przez Urzędy Pracy

Zapraszamy osoby, które widzą swoją przyszłość w pracy jako alpakoterapeuta i asystent alpaki wspomagającej terapię. Serdecznie zapraszamy również specjalistów psychologów, pedagogów, opiekunów, wychowawców pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w poruszanych tematach

cele

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie zawodowe do pełnienia obowiązków alpakterapeuty i opiekuna alpaki wspomagającego terapię, tak w zakresie pracy rehabilitacyjnej i terapeutycznej jak i socjalizacyjnej, wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Alpaka, podobnie jak inne zwierzęta z uwagi na swoisty dla siebie psychowzorzec zachowań i reakcji od wieków pełni ważną funkcję w życiu człowieka – nie tylko jako zwierze pracujące, ale również jako członek grupy społecznej. Te umiejętności od lat są wykorzystywane w usystematyzowany sposób do wspomagania i korekty rozwoju człowieka – tak w sferze psychoficznej jak i emocjonalnej czy socjalizacyjnej.

W trakcie szkolenia pragniemy Państwu przybliżyć dorobek nauki w zakresie sposobów wykorzystania alpak w pracy wspomagającej procesy terapeutyczne i rehabilitacyjne.

W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na

 • diagnozę alpaki – jej swoistych umiejętności i możliwości wspomagających rozwój człowieka
 • rolę alpaki i alpakoterapeuty w procesie rehabilitacji i terapii.
 • dobór metod pracy z alpaką do diagnozy zaburzeń osoby rehabilitowanej.
 • strategie organizacji pracy alpakoterapeutycznej
 • psychospołeczne oraz etyczne zasady komunikacji, współpracy i przepływu informacji w trakcie terapii.
 • zasady etyki zawodowej alpakoterapeuty.

Uwaga:

Szkolenia terapeutyczne nie! mogą być prowadzone w formie e-learningowej lub przez inne formy samodzielnej nauki.

w chwili obecnej prowadzimy szkolenia z pomoca komunikatora. Jest to normalne szkolenie zawodowe.

Program szkolenia

Dzień I

1/Podstawy pracy alpakoterapeutycznej

 • czym jest alpakoterapia
 • rodzaje oddziaływań alpakoterapeutycznych, możliwości ich wykorzystania
 • rola i zadania alpakoterapii
 • alpakoterapia jako zestaw oddziaływań i relacji terapeutycznych
 • formy organizacyjne alpakoterapii
 • alpakoterapia a charakter zaburzeń
 • alpakoterapia jako proces zmian rozwojowych, emocjonalnych i socjalizacyjnych.
 • alpakoterapia jako miejsce współpracy specjalistów różnych dziedzin oddzialywań.
 • zarządzanie zespołem pracy alpakoterapeutycznej – zadania i obowiązki providera.

2/predyspozycje psychofizyczne i charakterologiczne alpaki w alpakoterapii

 • etologiczne podstawy wykorzystania alpaki w terapii człowieka
 • predyspozycje psychospołeczne alpaki wykorzystywane w terapii i rehabilitacji
 • wzorzec psychoficzny poszczególnych ras alpak wykorzystywany w alpakoterapii – rola i zadania.
 • Wzorzec charakterologiczny alpaki a dobór metod pracy terapeutycznej i kierunek ich oddziaływań.

3/kryteria doboru/selekcji alpak do alpakoterapii

 • proces wychowania, układania i tresury alpak wykorzystywanych w alpakoterapii
 • swoiste cechy dyskwalifikujące alpaki do pracy terapeutycznej
 • reakcje alpaki na nagrożenie i zmęczenie – przyczyny występowania lęku i agresji u zwierząt, metody ich zapobiegania.
 • Dynamika procesu alpakoterapii jako podłoże pojawiania się stresu i zwierząt
 • zasady prowadzenia alpaki w trakcie procesu alpakoterapii

Dzień II

1/rozwój człowieka – przyczyny i rodzaje zaburzeń

 • ogólne wiadomości dotyczące psychologii człowieka
 • psychologia rozwojowa i patogeneza powstawania dysfunkcji rozwojowych
 • niepełnosprawność – informacje ogólne, klasyfikacja, wybrane zagadnienia
 • etologia człowieka – charakterystyka reakcji i zachowań
 • zaburzenia przywiązania – ich wpływ na rozwój człowieka

2/zaburzenia rozwojowe człowieka

 • rodzaje zaburzeń psychoruchowych
 • rodzaje zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzenia przywiązania – ich wpływ na rozwój psychoruchowy i emocjonalny.
 • Specyficzne cechy blokujące i hamujące proces terapii.

2/alpakoterapia jako proces wspomagający rozwój człowieka

 • zakres wykorzystania alpakoterapii w procesie rozwojowym człowieka
 • alpakoterapia jako proces terapeutyczny, rehabilitacyjny, socjalizacyjny – szczegółowe omówienie metod pracy alpakoterapeutycznych ze względu na poszczególne oddziaływania.
 • Najczęściej popełniane błędy w pracy alpakoterapeutycznej

Dzień III

1/Efektywna współpraca z terapeuta, klientem i jego rodziną w trakcie alpakoterapii

 • zasady współpracy, wzajemnych wymagań i oczekiwań,
 • zasady działania w tle osób decyzyjnych w terapii pacjenta;
 • wyznaczanie granic odpowiedzialności, definiowanie zakresu obowiązków i podejmowania decyzji;
 • czynniki budujące autorytet własny,
 • czynniki budujące autorytet innych osób biorących udział w procesie,

2/Budowanie wizerunku profesjonalisty

 • społeczne i psychologiczne miejsce alpakoterapeuty w szeregach organizacyjnych leczenia i terapii
 • społeczne i psychologiczne podstawy efektywnej kooperacji z kadrą specjalistów innych dziedzin.
 • budowanie właściwego wizerunku alpakoterapii w kontakcie z klientami,
 • budowanie wiarygodności i zaufania w relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • wyznaczanie własnych granic psychologicznych i społecznych
 • tworzenie wizerunku współpracy z nastawieniem na rozwiązanie problemu.

3/Komunikacja interpersonalna:

 • Zasady efektywnej komunikacji,
 • Czynniki sprzyjające efektywnej komunikacji oraz czynniki skutecznie ją blokujące.
 • Analiza osobistego stylu komunikowania się i jego wpływu na budowanie relacji alpakoterpeutycznych.
 • Trening umiejętności klarownego i wiarygodnego wyrażania swoich przekonań, oczekiwań i opinii.
 • Wykorzystywanie narzędzi skutecznego kierowania rozmową.
 • Informacja zwrotna jako narzędzia podnoszącego efektywność pracy.

4/ Specyficzne elementy komunikacji werbalnej

 • Podstawowe narzędzia komunikacyjne: parafraza, zadawanie pytań, komunikat JA.
 • Sposoby udzielania jasnych, uczciwych i nieurażających komunikatów.
 • Komunikowanie się w zespole – techniki jednoznacznego wyrażania opinii i oczekiwań.
 • Granice ekspresywności i otwartości w relacjach zawodowych.
 • dobór stylów językowych do sytuacji jako element etykiety zawodowej.

5/specyfika komunikacji niewerbalnej

 • emocje jako determinanty jakości kontaktów interpersonalnych
 • rola potrzeb w strukturach decyzyjnych człowieka
 • budowanie światopoglądu i ocen w kontaktach międzyludzkich
 • wykorzystanie indywidualnych kompetencji osobowościowych w tworzeniu profesjonalnej postawy zawodowej.

Dzień IV

1/Odpowiedzialność prawna i etyczna alpakoterapeuty

 • ogólna charakterystyka odpowiedzialności prawnej cywilnej w pracy z pacjentem
 • wymagane dokumenty i uprawnienia w pracy alpakoterapeutycznej
 • etyka zawodowa w alpakoterapii

2/Trudne sytuacje w alpakoterapii

 • sposoby reakcji człowieka w sytuacji zagrożenia
 • lęk jako mechanizm determinujący postrzeganie, oceny i decyzje człowieka, strategie jego pokonywania
 • budowanie relacji bezpiecznych w oparciu o procesy przywiązania w kontaktach zawodowych
 • metody i techniki autoregulacji emocji
 • rola postawy profesjonalisty w budowaniu relacji partnerskich
 • psychologiczne typy postrzegania siebie i własnych kompetencji – diagnoza predyspozycji osobistych.

3/Skuteczna walka ze stresem.

 • wpływ pracy zawodowej na jakość życia
 • ekspozycja pierwotna i ekspozycja wtórna na zagrożenie
 • mechanizmy homeostazy oraz jej rola w życiu człowieka
 • komponenty stresu – profilaktyka i redukcja ich następstw
 • fazy stresu zawodowego
 • podstawowe elementy redukujące negatywne napięcie emocjonalne – strategie radzenia sobie ze stresem.

4/alpaka jako uczestnik trudnych i negatywnych emocjonalnie sytuacji

 • wpływ negatywnych emocji na reakcje i zachowania alpaki
 • zaburzenia przywiązania a reakcje alpaki – metody korekcji
 • reakcje alpaki a niespójność w komunikatach werbalnych i niewerbalnych pozostałych uczestników terapii – metody korekcji.

zajęcia odbywać się będą w godzinach porannych

dzień 1. 09:00-17:00 wykład połączony z dyskusją
dzień 2 09:00-17:00 trening połączony z dyskusją
dzień 3. 09:00-17:00 trening połączony z ćwiczeniami i dyskusją

dzień 4. 09:00-17:00 trening połączony z ćwiczeniami i dyskusją

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe z poczęstunkiem dla uczestników. Pozostała ilość przerw jest zależna od potrzeb słuchaczy i dynamiki pracy grupy.

metodologia

Jako trenerzy i coacherzy preferujemy formę interaktywną prowadzania zajęć. Tak w trakcie wykładów, które są sprowadzane do minimum jak i w części warsztatowej. Dobór metod pracy jest zawsze dobierany w sposób elastyczny do specyfiki i potrzeb grupy.
Poza wiedzą merytoryczną otrzymacie Państwo szereg praktycznych przykładów i wskazówek, w zakresie poruszanych zagadnień.

Uwaga: Cena szkolenia obejmuje superwizję  i doradztwo metodologiczne w trakcie realizacji przez Państwa pierwszych dwóch projektów alpakoterapeutycznych. 

Prowadzący szkolenie

Całość zajęć prowadzona jest przez trenerów współpracujących z Coach Program CTB Centrum Trenerów z siedzibą w Warszawie – Strona odpowiedzialna za sprawy merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia oraz erapeutów i metodyków psychotraumatologów zrzeszonych w NSLT – „Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży”  z siedzibą w Warszawie

Za część techniczną organizacji szkolenia odpowiada Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedzibą w Warszawie

certyfikaty

Każda z osób uzyska imienny certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego, który  jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 z 2010 r. z późn. zm.).
Dodatkowo otrzymujecie Państwo zaświadczenie o otrzymaniu licencji zawodowej, który jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień zawodowych. Otrzymany certyfikat stanowi dokument wpisania Państwa na listę licencjonowanych alpakoterapeutów akredytowanych przez Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących.

Otrzymane certyfikaty uprawniają Państwa do pracy alpakoterapeutycznej w zakresie prowadzenia

1/zajęć alpakoterapeutycznych jako terapii wspomagającej inne terapie,

 • a/ samodzielnie jeśli posiadają Państwo uprawnienia do wykonywania terapii właściwej (uprawnienia fizjoterapeuty w przypadku prowadzenia fizjoterapii, uprawnienia pedagogiczne, w przypadku prowadzenia terapii pedagogicznej; uprawnienia psychoterapeutyczne, w przypadku prowadzenia psychoterapii; logopedyczne w przypadku prowadzenia zajęć z logopedii, etc)
 • b/pod okiem providera terapii posiadającego odpowiednie uprawnienia, jeśli nie posiadają Państwo odpowiednich kwalifikacji o których mowa w punkcie A.

2/zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem alpak organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

3/innych form zajęć zorganizowanych, w których uczestniczą alpaki, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych a które nie posiadają cech terapii oraz rekreacji.

uwaga: Alpakoterapia (podobnie jak inne formy zooterapii) jest techniką terapeutyczną wspomagającą terapie specjalistyczne, posiadające rozwojowy algorytm metodyczny. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje. Alpakoterapia nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż (na podstawie prowadzonych dotychczas światowych badań) nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.

 Wymogi stawiane uczestnikom szkolenia

Zawód alpakoterapeuty nie jest wpisany na listę zawodów prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z tego powodu przed osobami wykonującymi ten zawód, MPiPS stawia wymagania dotyczące stopnia wykształcenia i posiadanej wiedzy podobnie jak w przypadku zawodu kynoterapeuty (jako najbliższego wykonywanym funkcjom zawodu kwalifikacyjnego. Jest to wymóg formalny i nie podlega negocjacjom i umowom indywidualnym.

Alpakoterapeuta jest zawodem zakwalifikowanym do działu obejmującego samodzielnych specjalistów. Zgodnie z wymogiem ustawodawcy – samodzielny specjalista musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Alpakoterapia jest techniką terapeutyczną wspomagającą terapie specjalistyczne, posiadające rozwojowy algorytm metodyczny. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje. Alpakoterapia nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż (na podstawie prowadzonych dotychczas światowych badań) nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.
Z tego powodu przed osobami przystępującymi do szkolenia zawodowego, którzy w przyszłości myślą o całkowicie samodzielnej pracy terapeutycznej, której będą wykorzystywać alpaki, stawiamy wymogi posiadania uprawnień w zakresie np. fizjoterapii, pedagogiki, psychologii i innych form leczenia.

Miejsce i termin warsztatów

Katowice-Załęże, ul Klimczoka 4/boczna od ul Gliwickiej

(dojazd tramwajem 20,7,13, autobus linii 70 lub samochodem – A4/skręt na wysokości ul Bocheńskiego w Katowicach oraz Trasa Średnicowa/skręt na wysokości Silesia City Center, PKP stacja Katowice Załęże – na miejscu parking dla klientów)
Istnieje możliwość zakwaterowania w budynku, w którym odbywa się kurs w cenie 50-100 zł za jeden nocleg (płatne dodatkowo) lub w hostelu, w cenie od 30-45 zł za jeden nocleg płatne dodatkowo). Hostel znajduje się naprzeciwko budynku, w którym organizowane są szkolenia (w odległości 10m). W przypadku zainteresowania noclegiem, prosimy o informację, w celu podjęcia dla Państwa rezerwacji.

termin zjazdów

Kursy prowadzone są w systemie weekendowym lub ciągłym w dni robocze. Informacje na temat terminów szkoleń znajdą państwo tutaj

cena

2500 zł brutto za osobę

w tym:

500,00 zł płatne zaliczkowo – data wpłaty decyduje o terminie wpisania na listę uczestników kursu. Kwota ta stanowi dla organizatora gwarancję Państwa uczestnictwa w szkoleniu.

Pozostała kwotę można wpłacać ratalnie (bez dodatkowego oprocentowania) do dnia zakończenia kursu.

 • W przypadku potrzeby rozłożenia opłat na większą ilość rat, prosimy o kontakt z nami przed rozpoczęciem szkolenia w celu ustalenia indywidualnego terminarza wnoszenia opłat.
 • Prowadzimy również szkolenia dofinansowane przez Urząd Pracy oraz Ośrodki Pomocy Społecznej.

Cena kursu obejmuje również koszt uzyskania licencji zawodowej (wpisu na listę licencjonowanych alpakoterapeutów) PZZiPZP

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

liczba miejsc ograniczona

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia ewentualnych terminów spotkań. zooterapia@program.org.pl

Dane do wniesienia opłat za szkolenie.

podane są w zakładce kontakt

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą mailową  zooterapia@program.org.pl lub telefonicznie przez osobę prowadzącą zajęcia 739135561,

Szczegółowych informacji na temat warsztatów, udziela bezpośrednio osoba prowadząca zajęcia pod nr telefonu podanym w nagłówku strony (739135561) lub mailowo zooterapia@program.org.pl