Obecnie cena kursu tylko 2500 zł

 Koszt kursu łączonego

 1. (dwie specjalizacje razem) obecnie wynosi 3500 zł
 2. (trzy specjalizacje razem) obecnie wynosi 4000 zł
 3. (cztery specjalizacje razem) obecnie wynosi 4500 zł

Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących
z siedzibą w Katowicach wraz

z Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedziba w Warszawie
i Program CBT  z siedzibą w Świętochłowicach

Zapraszają na kurs zawodowy w zakresie felinoterapii

Poziom uprawnień terapeutycznych

w systemie ciągłym w dni robocze

w systemie weekendowym

Osoby kończące kurs mogą otrzymać międzynarodowy certyfikat zawodowy

Prowadzimy szkolenia dla osób delegowanych przez Urzędy Pracy

Zapraszamy osoby, które widzą swoją przyszłość w pracy jako felinoterapeuci  i asystent kota wspomagającego terapię. Serdecznie zapraszamy również specjalistów psychologów, pedagogów, opiekunów, wychowawców pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w poruszanych tematach

cele

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie zawodowe do pełnienia obowiązków felinoterapeuty i opiekuna kota wspomagającego terapię, tak w zakresie pracy rehabilitacyjnej i terapeutycznej jak i socjalizacyjnej, wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Kot, podobnie jak inne zwierzęta z uwagi na swoisty dla siebie psychowzorzec zachowań i reakcji od wieków pełni ważną funkcję w życiu człowieka – nie tylko jako zwierze pracujące, ale również jako członek grupy społecznej. Te umiejętności od lat są wykorzystywane w usystematyzowany sposób do wspomagania i korekty rozwoju człowieka – tak w sferze psychoficznej jak i emocjonalnej czy socjalizacyjnej.

W trakcie szkolenia pragniemy Państwu przybliżyć dorobek nauki w zakresie sposobów wykorzystania kotów w pracy wspomagającej procesy terapeutyczne i rehabilitacyjne.

W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na

 • diagnozę kotów – ich swoistych umiejętności i możliwości wspomagających rozwój człowieka
 • rolę kota i felinoterapeuty w procesie rehabilitacji i terapii.
 • dobór metod pracy z kotem do diagnozy zaburzeń osoby rehabilitowanej.
 • strategie organizacji pracy felinoterapeutycznej
 • psychospołeczne oraz etyczne zasady komunikacji, współpracy i przepływu informacji w trakcie terapii.
 • zasady etyki zawodowej felinoterapeuty.

Uwaga:

Szkolenia terapeutyczne nie! mogą być prowadzone w formie e-learningowej lub przez inne formy samodzielnej nauki.

w chwili obecnej prowadzimy szkolenia z pomoca komunikatora. Jest to normalne szkolenie zawodowe.

Program szkolenia

Dzień I

1/Podstawy pracy felinoterapeutycznej

 • czym jest felinoterapia
 • rodzaje oddziaływań felinoterapeutycznych, możliwości ich wykorzystania
 • rola i zadania felinoterapii
 • felinoterapia jako zestaw oddziaływań i relacji terapeutycznych
 • formy organizacyjne felinoterapii
 • felinoterapia a charakter zaburzeń
 • felinoterapia jako proces zmian rozwojowych, emocjonalnych i socjalizacyjnych.
 • felinoterapia jako miejsce współpracy specjalistów różnych dziedzin oddziaływań.
 • zarządzanie zespołem pracy felinoterapeutycznej – zadania i obowiązki providera.

2/predyspozycje psychofizyczne i charakterologiczne kota w felinoterapii

 • etologiczne podstawy wykorzystaniakota w terapii człowieka
 • predyspozycje psychospołeczne kotów wykorzystywane w terapii i rehabilitacji
 • wzorzec psychofizyczny poszczególnych ras kotów wykorzystywany w felinoterapii – rola i zadania.
 • Wzorzec charakterologiczny kota a dobór metod pracy terapeutycznej i kierunek ich oddziaływań.

3/kryteria doboru/selekcji kotów do felinoterapii

 • proces wychowania, układania i tresury kotów wykorzystywanych w felinoterapii
 • swoiste cechy dyskwalifikujące kota do pracy terapeutycznej
 • reakcje kota na nagrożenie i zmęczenie – przyczyny występowania lęku i agresji u zwierząt, metody ich zapobiegania.
 • Dynamika procesu felinoterapii jako podłoże pojawiania się stresu i zwierząt
 • zasady prowadzenia kota w trakcie procesu felinoterapii

Dzień II

1/rozwój człowieka – przyczyny i rodzaje zaburzeń

 • ogólne wiadomości dotyczące psychologii człowieka
 • psychologia rozwojowa i patogeneza powstawania dysfunkcji rozwojowych
 • niepełnosprawność – informacje ogólne, klasyfikacja, wybrane zagadnienia
 • etologia człowieka – charakterystyka reakcji i zachowań
 • zaburzenia przywiązania – ich wpływ na rozwój człowieka

2/zaburzenia rozwojowe człowieka

 • rodzaje zaburzeń psychoruchowych
 • rodzaje zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzenia przywiązania – ich wpływ na rozwój psychoruchowy i emocjonalny.
 • Specyficzne cechy blokujące i hamujące proces terapii.

2/felinoterapia jako proces wspomagający rozwój człowieka

 • zakres wykorzystania felinoterapii w procesie rozwojowym człowieka
 • felinoterapia jako proces terapeutyczny, rehabilitacyjny, socjalizacyjny – szczegółowe omówienie metod pracy felinoterapeutycznych ze względu na poszczególne oddziaływania.
 • Najczęściej popełniane błędy w pracy felinoterapeutycznej

Dzień III

1/Efektywna współpraca z terapeuta, klientem i jego rodziną w trakcie felinoterapii

 • zasady współpracy, wzajemnych wymagań i oczekiwań,
 • zasady działania w tle osób decyzyjnych w terapii pacjenta;
 • wyznaczanie granic odpowiedzialności, definiowanie zakresu obowiązków i podejmowania decyzji;
 • czynniki budujące autorytet własny,
 • czynniki budujące autorytet innych osób biorących udział w procesie,

2/Budowanie wizerunku profesjonalisty

 • społeczne i psychologiczne miejsce felinoterapeuty w szeregach organizacyjnych leczenia i terapii
 • społeczne i psychologiczne podstawy efektywnej kooperacji z kadrą specjalistów innych dziedzin.
 • budowanie właściwego wizerunku felinoterapii w kontakcie z klientami,
 • budowanie wiarygodności i zaufania w relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • wyznaczanie własnych granic psychologicznych i społecznych
 • tworzenie wizerunku współpracy z nastawieniem na rozwiązanie problemu.

3/Komunikacja interpersonalna:

 • Zasady efektywnej komunikacji,
 • Czynniki sprzyjające efektywnej komunikacji oraz czynniki skutecznie ją blokujące.
 • Analiza osobistego stylu komunikowania się i jego wpływu na budowanie relacji felinoterapeutycznych.
 • Trening umiejętności klarownego i wiarygodnego wyrażania swoich przekonań, oczekiwań i opinii.
 • Wykorzystywanie narzędzi skutecznego kierowania rozmową.
 • Informacja zwrotna jako narzędzia podnoszącego efektywność pracy.

4/ Specyficzne elementy komunikacji werbalnej

 • Podstawowe narzędzia komunikacyjne: parafraza, zadawanie pytań, komunikat JA.
 • Sposoby udzielania jasnych, uczciwych i nieurażających komunikatów.
 • Komunikowanie się w zespole – techniki jednoznacznego wyrażania opinii i oczekiwań.
 • Granice ekspresywności i otwartości w relacjach zawodowych.
 • dobór stylów językowych do sytuacji jako element etykiety zawodowej.

5/specyfika komunikacji niewerbalnej

 • emocje jako determinanty jakości kontaktów interpersonalnych
 • rola potrzeb w strukturach decyzyjnych człowieka
 • budowanie światopoglądu i ocen w kontaktach międzyludzkich
 • wykorzystanie indywidualnych kompetencji osobowościowych w tworzeniu profesjonalnej postawy zawodowej.

Dzień IV

1/Odpowiedzialność prawna i etyczna felinoterapeuty

 • ogólna charakterystyka odpowiedzialności prawnej cywilnej w pracy z pacjentem
 • wymagane dokumenty i uprawnienia w pracy felinoterapeutycznej
 • etyka zawodowa w felinoterapii

2/Trudne sytuacje w felinoterapii

 • sposoby reakcji człowieka w sytuacji zagrożenia
 • lęk jako mechanizm determinujący postrzeganie, oceny i decyzje człowieka, strategie jego pokonywania
 • budowanie relacji bezpiecznych w oparciu o procesy przywiązania w kontaktach zawodowych
 • metody i techniki autoregulacji emocji
 • rola postawy profesjonalisty w budowaniu relacji partnerskich
 • psychologiczne typy postrzegania siebie i własnych kompetencji – diagnoza predyspozycji osobistych.

3/Skuteczna walka ze stresem.

 • wpływ pracy zawodowej na jakość życia
 • ekspozycja pierwotna i ekspozycja wtórna na zagrożenie
 • mechanizmy homeostazy oraz jej rola w życiu człowieka
 • komponenty stresu – profilaktyka i redukcja ich następstw
 • fazy stresu zawodowego
 • podstawowe elementy redukujące negatywne napięcie emocjonalne – strategie radzenia sobie ze stresem.

4/pies jako uczestnik trudnych i negatywnych emocjonalnie sytuacji

 • wpływ negatywnych emocji na reakcje i zachowania kota
 • zaburzenia przywiązania a reakcje kota – metody korekcji
 • reakcje kota a niespójność w komunikatach werbalnych i niewerbalnych pozostałych uczestników terapii – metody korekcji.

zajęcia odbywać się będą w godzinach porannych

dzień 1. 09:00-17:00 wykład połączony z dyskusją
dzień 2 09:00-17:00 trening połączony z dyskusją
dzień 3. 09:00-17:00 trening połączony z ćwiczeniami i dyskusją

dzień 4. 09:00-17:00 trening połączony z ćwiczeniami i dyskusją

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe z poczęstunkiem dla uczestników. Pozostała ilość przerw jest zależna od potrzeb słuchaczy i dynamiki pracy grupy.

metodologia

Jako trenerzy i coacherzy preferujemy formę interaktywną prowadzania zajęć. Tak w trakcie wykładów, które są sprowadzane do minimum jak i w części warsztatowej. Dobór metod pracy jest zawsze dobierany w sposób elastyczny do specyfiki i potrzeb grupy.
Poza wiedzą merytoryczną otrzymacie Państwo szereg praktycznych przykładów i wskazówek, w zakresie poruszanych zagadnień.

Uwaga: Cena szkolenia obejmuje superwizję  i doradztwo metodologiczne w trakcie realizacji przez Państwa pierwszych dwóch projektów felinoterapeutycznych. 

Prowadzący szkolenie

Całość zajęć prowadzona jest przez trenerów współpracujących z  Program CBT  z siedzibą w Świętochłowicach – Strona odpowiedzialna za sprawy merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia.

Za część techniczną organizacji szkolenia odpowiada Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedzibą w Warszawie

certyfikaty

Pomimo, że felinoterapia nie jest wpisana na listę zawodów MPiPS, Otrzymane dokumenty są zgodne w wymogami ustawowymi. Dzięki temu uczestnicy szkolenia, w przypadku wpisu felinoterapii na listę zawodów, nie będą musieli przechodzić szkoleń uzupełniających.

Każda z osób uzyska imienny certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego, który  jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 z 2010 r. z późn. zm.).
Dodatkowo otrzymujecie Państwo zaświadczenie o otrzymaniu licencji zawodowej, który jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień zawodowych. Otrzymany certyfikat stanowi dokument wpisania Państwa na listę licencjonowanych felinoteraeputów akredytowanych przez Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących.

Otrzymane certyfikaty uprawniają Państwa do pracy felinoterapeutycznej w zakresie prowadzenia

1/zajęć felinoterapeutycznych jako terapii wspomagającej inne terapie,

 • a/ samodzielnie jeśli posiadają Państwo uprawnienia do wykonywania terapii właściwej (uprawnienia fizjoterapeuty w przypadku prowadzenia fizjoterapii, uprawnienia pedagogiczne, w przypadku prowadzenia terapii pedagogicznej; uprawnienia psychoterapeutyczne, w przypadku prowadzenia psychoterapii; logopedyczne w przypadku prowadzenia zajęć z logopedii, etc)
 • b/pod okiem providera terapii posiadającego odpowiednie uprawnienia, jeśli nie posiadają Państwo odpowiednich kwalifikacji o których mowa w punkcie A.

2/zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem kotów organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

3/innych form zajęć zorganizowanych, w których uczestniczą koty, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych a które nie posiadają cech terapii oraz rekreacji.

uwaga: felinoterapia jest terapią wspomagającą inne terapie specjalistyczne. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje. Dogoterapia nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.

Wymogi stawiane uczestnikom szkolenia

Zawód felinoterapeuty nie jest wpisany na listę zawodów prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i w chwili obecnej należy go traktować jako specjalizację terapeutyczną. Jednak mając na uwadze, że w przyszłości może zostać wpisany na tę listę, stawiamy uczestnikom takie same wymogi jak w przypadku uzyskania uprawnień dogoterapeuty zawodowego. Z tego powodu przed osobami wykonującymi ten zawód, MPiPS będzie stawiać w przyszłości wymagania dotyczące stopnia wykształcenia i posiadanej wiedzy. Jest to wymóg formalny i nie podlega negocjacjom i umowom indywidualnym.

Dogoterapeuta (jako zawód na którym opieramy wymagania przyszłych felinoterapeutów) jest zawodem zakwalifikowanym do działu obejmującego samodzielnych specjalistów. Zgodnie z wymogiem ustawodawcy – samodzielny specjalista musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Felinoterapia jest terapią wspomagającą inne terapie specjalistyczne. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii (usystematyzowanych form leczenia), osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje Patrz akapit na tej stronie dotyczący uprawnień. Felinoterapia nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż (na podstawie prowadzonych dotychczas światowych badań) nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.
Z tego powodu przed osobami przystępującymi do szkolenia zawodowego, którzy w przyszłości myślą o całkowicie samodzielnej pracy terapeutycznej, której będą wykorzystywać koty, stawiamy wymogi posiadania uprawnień w zakresie np. fizjoterapii, pedagogiki, psychologii i innych form leczenia.

Miejsce i termin warsztatów

Katowice-Załęże, ul Klimczoka 4/

(dojazd tramwajem 20,7,13, autobus linii 70 lub samochodem – A4/skręt na wysokości ul Bocheńskiego w Katowicach oraz Trasa Średnicowa/skręt na wysokości Silesia City Center, PKP stacja Katowice Załęże – na miejscu parking dla klientów)
Istnieje możliwość zakwaterowania w budynku, w którym odbywa się kurs w cenie 50-100 zł za jeden nocleg (płatne dodatkowo) lub w hostelu, w cenie od 15-30 zł za jeden nocleg płatne dodatkowo). Hostel znajduje się naprzeciwko budynku, w którym organizowane są szkolenia (w odległości 10m). W przypadku zainteresowania noclegiem, prosimy o informację, w celu podjęcia dla Państwa rezerwacji.

cena

2500 zł brutto za osobę

w tym:

500,00 zł płatne zaliczkowo – data wpłaty decyduje o terminie wpisania na listę uczestników kursu. Kwota ta stanowi dla organizatora gwarancję Państwa uczestnictwa w szkoleniu.

Pozostała kwotę można wpłacać ratalnie (bez dodatkowego oprocentowania) do dnia zakończenia kursu.

 • W przypadku potrzeby rozłożenia opłat na większą ilość rat, prosimy o kontakt z nami przed rozpoczęciem szkolenia w celu ustalenia indywidualnego terminarza wnoszenia opłat.

Cena kursu obejmuje również koszt uzyskania licencji zawodowej (wpisu na listę licencjonowanych dogoterapeutów) PZZiPZP

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

liczba miejsc ograniczona

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia ewentualnych terminów spotkań. dogoterapia@program.org.pl

Dane firmy organizującej i prowadzącej szkolenia

Program CBT
ul.Klimczoka 4, 40-857 Katowice

nr RIS: 2.24/00072/2018

Dane do przelewu

Getin Bank SA
59 1560 0013 2015 5389 6000 0001

Kod BIC SWIFT:
GBGCPLPK

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą mailową dogoterapia@program.org.pl lub telefonicznie przez osobę prowadzącą zajęcia 739135561

Szczegółowych informacji na temat warsztatów, udziela bezpośrednio osoba prowadząca zajęcia pod nr telefonu podanym w nagłówku strony (739135561) lub mailowo dogoterapia@program.org.pl

Uwaga: istnieje możliwość uczestnictwa w kursie łączonym, w trakcie którego otrzymacie Państwo uprawnienia dogoterapeuty i felinoterapeuty. Cena kursu  wynosi 3500 złotych. Są to ceny promocyjne. W celu znalezienia najbliższego terminu zapraszam na stronę terminarz szkoleń