CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 10

Członkowie dzielą się na: 1. zwyczajnych, 2. wspierających, 3. honorowych.

Nowych członków przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela

 

 • 11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, co najmniej 18 – letnia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym także cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -która w swojej pracy zooterapeutycznej kieruje się wiedzą naukową oraz zasadami terapeutycznymi wyznaczonymi przez Stowarzyszenie.

 • 12

Członek zwyczajny ma prawo: – wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

– uczestniczyć z  głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

– korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 • 13

Do obowiązków członka należy:

– przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

– czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia,

– regularne opłacanie składek członkowskich,

– dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

 • 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową , rzeczową, badawczą lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 • 15

Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 • 16

Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 • 17

Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 • 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

 • 19

Członek honorowy posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest jedynie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 • 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

– dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

– skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń , po uprzednim upomnieniu;

– wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

– trwałego zaniechania pracy zooterapeutycznej zgodnej z wiedzą naukową oraz zasadami terapeutycznymi wyznaczonymi przez Stowarzyszenie

– utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną ;

– śmierci członka;

– likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.