SYSTEM CERTYFIKACJI

POLSKIEGO ZWIĄZKUZOOTERAPEUTÓW
I
PRZEWODNIKÓW ZWIERZĄT PRACUJĄCYCH

Na podstawie statutu, Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących, postanawia co następuje

§ 1

1. Uchwała określa zasady certyfikacji zawodu zooterapeuty przez Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących, zwanych dalej Związkiem w wyniku prowadzonej akredytacji przygotowania zawodowego oraz propagowania wybranych metod zooterapii.

2. Certyfikację zawodu zooterapeuty rozumie się jako poświadczenie, sprawdzonych w trybie edukacji i sprawdzianów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z zooterapią.

Rodzaje uprawnień zawodowych akredytowanych przez Związek

§ 2

Certyfikacja zawodu zooterapeuty w ramach ścieżki edukacyjnej akredytowanej przez Związek obejmuje kształcenie oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia terapii z wykorzystaniem zwierząt domowych , których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego typu zawodu i specjalizacji i wydania dokumentu na tytuł:

 1. dogoterapeuty

 2. felinoterapeuty

 3. dogoterapeuty z uprawnieniami do pełnienia funkcji superwizora i trenera metody.

 4. felinoterapeuty z uprawnieniami do pełnienia funkcji superwizora i trenera metody.

Zakres uprawnień nadanych przez Związek w ramach certyfikacji zawodowej

§ 3

Osoby posiadające uprawnienia zawodowe wydane przez Związek, na podstawie uzyskanego certyfikatu, uzyskują prawo do wykonywania zawodu w zakresie następujących czynności:

1/w przypadku osób posiadających certyfikat dogoterapeuty/kynoterapeuty,

 1. prowadzenia w zakresie uzyskanych uprawnień dogoterapii/kynoterapii jako metody terapeutycznej, wspomagającej proces innych terapii, w zakresie opisanym w załączniku.

 2. Prowadzenia zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem psów – rozumianych jako zajęcia nie posiadające w procesie ich organizacji i realizacji znamion profesjonalnej terapii.

 3. Prowadzenie innych rodzajów zajęć z wykorzystaniem psów, które nie posiadają znamion terapii (brak diagnozy, planu procesu terapeutycznego, celu, kierunku oddziaływań oraz badań ewaluacyjnych – skierowanych na indywidualne potrzeby klienta i terapii) takich jak zajęcia edukacyjne, rozrywkowe i inne.

2/w przypadku osób posiadających certyfikat felinoterapeuty,

 1. prowadzenia w zakresie uzyskanych uprawnień felinoterapii jako metody terapeutycznej, wspomagającej proces innych terapii, w zakresie opisanym w załączniku.

 2. Prowadzenia zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem kotów – rozumianych jako zajęcia nie posiadające w procesie ich organizacji i realizacji znamion profesjonalnej terapii.

 3. Prowadzenie innych rodzajów zajęć z wykorzystaniem kotów, które nie posiadają znamion terapii (brak diagnozy, planu procesu terapeutycznego, celu, kierunku oddziaływań oraz badań ewaluacyjnych – skierowanych na indywidualne potrzeby klienta i terapii) takich jak zajęcia edukacyjne, rozrywkowe i inne.

3/w przypadku osób posiadających certyfikat dogoterapeuty z uprawnieniami do pełnienia funkcji superwizora i trenera metody.

 1. prowadzenia w zakresie uzyskanych uprawnień dogoterapii jako metody terapeutycznej, wspomagającej proces innych terapii, w zakresie opisanym w załączniku.

 2. Prowadzenia zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem psów – rozumianych jako zajęcia nie posiadające w procesie ich organizacji i realizacji znamion profesjonalnej terapii.

 3. Prowadzenie innych rodzajów zajęć z wykorzystaniem psów, które nie posiadają znamion terapii (brak diagnozy, planu procesu terapeutycznego, celu, kierunku oddziaływań oraz badań ewaluacyjnych – skierowanych na indywidualne potrzeby klienta i terapii) takich jak zajęcia edukacyjne, rozrywkowe i inne.

 4. Prowadzenia szkoleń w zakresie przygotowania metodycznego do pracy dogoterapeutycznej w formie przyjętej przez Związek.

 5. Prowadzenia wsparcia i superwizji dla adeptów dogoterapii w zakresie metodyki dogoterapeutycznej, rozumianej jako spójna metoda terapii, uznanej i propagowanej przez Związek.

4/w przypadku osób posiadających certyfikat felinoterapeuty z uprawnieniami do pełnienia funkcji superwizora i trenera metody.

 1. prowadzenia w zakresie uzyskanych uprawnień felinoterapii jako metody terapeutycznej, wspomagającej proces innych terapii, w zakresie opisanym w załączniku.

 2. Prowadzenia zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem kotów – rozumianych jako zajęcia nie posiadające w procesie ich organizacji i realizacji znamion profesjonalnej terapii.

 3. Prowadzenie innych rodzajów zajęć z wykorzystaniem kotów, które nie posiadają znamion terapii (brak diagnozy, planu procesu terapeutycznego, celu, kierunku oddziaływań oraz badań ewaluacyjnych – skierowanych na indywidualne potrzeby klienta i terapii) takich jak zajęcia edukacyjne, rozrywkowe i inne.

 4. Prowadzenia szkoleń w zakresie przygotowania metodycznego do pracy felinoterapeutycznej w formie przyjętej przez Związek.

 5. Prowadzenia wsparcia i superwizji dla adeptów dogoterapii w zakresie metodyki felinoterapeutycznej, rozumianej jako spójna metoda terapii, uznanej i propagowanej przez Związek.

Zasady uzyskiwania poszczególnych rodzajów uprawnień

§ 4

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu dogoterapauty w zakresie zgodnym art.3 pkt.1, należy:

1/ w przypadku osób posiadających minimum średnie wykształcenie należy:

 1. odbyć szkolenie mające na celu uzupełnienia niezbędnej wiedzy w zakresie psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej oraz patologii rozwojowych i społecznych a także metodyki pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje fizyczne, psychiczne, umysłowe i społeczne.

 2. Ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs metodyczny, w zakresie pracy dogoterapeuty/kynoterapeuty akredytowany przez Związek.

 3. Posiadać niezbędne umiejętności do pracy z psem, zwłaszcza w zakresie budowania prawidłowych relacji człowiek-pies, prowadzenia i przygotowania psa do pracy terapeutycznej, zarządzania pracą psa terapeuty.

2/ w przypadku osób posiadających wyższe wykształcenie w kierunku psychologii, pedagogiki i kierunków pochodnych, których studia obejmowały wykłady w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii oraz patologii i dysfunkcji.

 1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs metodyczny, w zakresie pracy dogoterapeuty/kynoterapeuty akredytowany przez Związek.

 2. Posiadać niezbędne umiejętności do pracy z psem, zwłaszcza w zakresie budowania prawidłowych relacji człowiek-pies, prowadzenia i przygotowania psa do pracy terapeutycznej, zarządzania pracą psa terapeuty.

3/ w przypadku osób posiadających wyższe wykształcenie w w innym kierunku niż psychologia, pedagogika, oraz studia na kierunkach, które nie obejmowały wykłady w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii oraz patologii i dysfunkcji.

 1. odbyć szkolenie mające na celu uzupełnienia niezbędnej wiedzy w zakresie psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej oraz patologii rozwojowych i społecznych a także metodyki pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje fizyczne, psychiczne, umysłowe i społeczne.

 2. Alternatywnie do pkt. 1, samodzielnie uzupełnić niezbędną brakującą wiedzę, poprzez czytanie literatury, śledzenie najnowszych badań, etc.

 3. Ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs metodyczny, w zakresie pracy dogoterapeuty/kynoterapeuty akredytowany przez Związek.

 4. Posiadać niezbędne umiejętności do pracy z psem, zwłaszcza w zakresie budowania prawidłowych relacji człowiek-pies, prowadzenia i przygotowania psa do pracy terapeutycznej, zarządzania pracą psa terapeuty.

4/ w przypadku osób posiadających dyplom dogoterapeuty lub świadectwo dogoterapeuty/kynoterapeuty wydane przez placówkę oświatową lub inną instytucję szkoleniową, które nie są akredytowane przez Związek.

 1. Wykazać iż osoba posiada niezbędna wiedzę ogólną w zakresie psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej oraz patologii rozwojowych i społecznych a także metodyki pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje fizyczne, psychiczne, umysłowe i społeczne.

 2. Ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs metodyczny, w zakresie pracy dogoterapeuty/kynoterapeuty akredytowany przez Związek.

 3. Wykazać, że osoba posiada niezbędne umiejętności do pracy z psem, zwłaszcza w zakresie budowania prawidłowych relacji człowiek-pies, prowadzenia i przygotowania psa do pracy terapeutycznej, zarządzania pracą psa terapeuty.

§ 5

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu felinoterapeuty w zakresie zgodnym art.3 pkt.2, należy:

1/ w przypadku osób posiadających minimum średnie wykształcenie należy:

 1. odbyć szkolenie mające na celu uzupełnienia niezbędnej wiedzy w zakresie psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej oraz patologii rozwojowych i społecznych a także metodyki pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje fizyczne, psychiczne, umysłowe i społeczne.

 2. Ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs metodyczny, w zakresie pracy felinoterapeuty akredytowany przez Związek.

 3. Posiadać niezbędne umiejętności do pracy z kotem, zwłaszcza w zakresie budowania prawidłowych relacji człowiek-kot, zasad socjalizacji kotów, prowadzenia i przygotowania kota do pracy terapeutycznej, zarządzania pracą kota terapeuty.

2/ w przypadku osób posiadających wyższe wykształcenie w kierunku psychologii, pedagogiki i kierunków pochodnych, których studia obejmowały wykłady w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii oraz patologii i dysfunkcji.

 1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs metodyczny, w zakresie pracy felinoterapeuty akredytowany przez Związek.

 1. Posiadać niezbędne umiejętności do pracy z kotem, zwłaszcza w zakresie budowania prawidłowych relacji człowiek-kot, zasad socjalizacji kotów, prowadzenia i przygotowania kota do pracy terapeutycznej, zarządzania pracą kota terapeuty.

3/ w przypadku osób posiadających wyższe wykształcenie w w innym kierunku niż psychologia, pedagogika, oraz studia na kierunkach, które nie obejmowały wykłady w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii oraz patologii i dysfunkcji.

 1. odbyć szkolenie mające na celu uzupełnienia niezbędnej wiedzy w zakresie psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej oraz patologii rozwojowych i społecznych a także metodyki pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje fizyczne, psychiczne, umysłowe i społeczne.

 2. Alternatywnie do pkt. 1, samodzielnie uzupełnić niezbędną brakującą wiedzę, poprzez czytanie literatury, śledzenie najnowszych badań, etc.

 3. Ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs metodyczny, w zakresie pracy felinoterapeuty akredytowany przez Związek.

 4. Posiadać niezbędne umiejętności do pracy z kotem, zwłaszcza w zakresie budowania prawidłowych relacji człowiek-kot, zasad socjalizacji kotów, prowadzenia i przygotowania kota do pracy terapeutycznej, zarządzania pracą kota terapeuty.

4/ w przypadku osób posiadających dyplom felinoterapeuty lub świadectwo wydane przez placówkę oświatową lub inną instytucję szkoleniową, które nie są akredytowane przez Związek.

 1. Wykazać iż osoba posiada niezbędna wiedzę ogólną w zakresie psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej oraz patologii rozwojowych i społecznych a także metodyki pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje fizyczne, psychiczne, umysłowe i społeczne.

 2. Ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs metodyczny, w zakresie pracy felinoterapeuty akredytowany przez Związek.

 3. Wykazać, że osoba posiada niezbędne umiejętności do pracy z kotem, zwłaszcza w zakresie budowania prawidłowych relacji człowiek-kot, zasad socjalizacji kotów, prowadzenia i przygotowania kota do pracy terapeutycznej, zarządzania pracą kota terapeuty.

§ 6

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu dogoterapeuty z uprawnieniami do pełnienia funkcji superwizora i trenera metody. w zakresie zgodnym art.3 pkt.3, należy:

 1. posiadać certyfikat zawodu dogoterapeuty/kynoterapeuty wydany przez Związek

 2. przeprowadzić z wynikiem pozytywnym 300 godzin dogoterapii, rozumianej jako terapia wspomagająca proces innych terapii (zgodnie z załącznikiem nr 1)

 3. rozszerzyć posiadaną wiedzę o kolejne moduły tematyczne dotyczące kształcenia terapeutów, providerów terapii, trenerów i superwizorów.

 4. zdać pozytywnie egzamin kwalifikacyjny.

§ 7

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu felinoterapeuty z uprawnieniami do pełnienia funkcji superwizora i trenera metody. w zakresie zgodnym art.3 pkt.4, należy:

 1. posiadać certyfikat zawodu felinoterapeuty wydany przez Związek

 2. przeprowadzić z wynikiem pozytywnym 300 godzin felinoterapii, rozumianej jako terapia wspomagająca proces innych terapii (zgodnie z załącznikiem nr 1)

 3. rozszerzyć posiadaną wiedzę o kolejne moduły tematyczne dotyczące kształcenia terapeutów, providerów terapii, trenerów i superwizorów.

 4. zdać pozytywnie egzamin kwalifikacyjny.

Zasady odpowiedzialności za zachowanie i reakcje zwierząt wykorzystywanych w zooterapii oraz odpowiedzialność za ich prawidłowy dobór, przygotowanie i prowadzenie.

§ 8

Zooterapeutą jest człowiek a nie zwierzę. Do zadań zooterapeuty należy zatem:

 1. prawidłowy dobór zwierząt nadających się do uczestnictwa w zooterapii, zgodny z obowiązującym w zooterapii wzorcem, który stanowi załącznik 2 do uchwały.

 2. Prawidłowe przygotowanie zwierząt biorących udział w terapii, pod kątem pełnienia roli terapeutycznej, tak w zakresie umiejętności jak i ukształtowania prawidłowego wzorca osobowościowego.

 3. Prawidłowe budowanie więzi i relacji człowiek-zwierzę oraz prawidłowe prowadzenie zwierząt w ich codziennym funkcjonowaniu społecznym.

 4. Prawidłowy dobór zwierząt do potrzeb osoby poddawanej terapii i zachodzących zmian w procesie terapeutycznym.

 5. Wzięcie pełnej odpowiedzialności za zachowanie i reakcję zwierząt uczestniczących w terapii oraz innych zajęciach, takich jak rekreacyjne, edukacyjne, rozrywkowe, marketingowe, etc

 6. Posiadanie niezbędnych kompetencji osobowościowych i umiejętności pozwalających na prawidłowe zarządzanie pracą, zachowaniem i reakcją zwierząt uczestniczących w terapii.

§ 9

 1. Nabywanie niezbędnych umiejętności do pracy z psem i kotem, odbywa się w trakcie prowadzonego kursu metodycznego, akredytowanego przez Związek. Umiejętności te są następnie oceniane.

 2. Nabywanie niezbędnych kompetencji osobowościowych pozwalających na prawidłowe prowadzenie zwierząt i zarządzanie procesem terapeutycznym odbywa się w ramach pracy nad sobą każdego z zooterapeutów; w tym poprzez zmianę nawyków, reakcji, strategii postrzegania siebie, swojej roli, pozycji w relacjach grupy społecznej.

 3. W ramach akredytacji sprawdzane są umiejętności opisane w pkt 1 i 2. Ich brak jest powodem do nieprzyznania certyfikatu zawodowego.

Zasady utraty i cofania poszczególnych rodzajów uprawnień

§ 10

Związek zastrzega sobie prawo cofnięcia lub unieważnienia wydanych uprawnień zawodowych, w następujących sytuacjach:

1/ naruszenia w pracy zasad stosowanej metody zooterapeutycznej, a zwłaszcza w zakresie:

 1. nie przestrzegania zasad wynikających z metodologii prowadzenia diagnozy i badań ewaluacyjnych

 2. celowe łamanie zasady stałego doboru metod do bieżących potrzeb klienta i procesu terapeutycznego.

 3. Naruszanie zasady zooterapii jako terapii wspomagającej inne terapie.

 4. Stosowanie metod wykraczających poza posiadane kompetencje zawodowe; w tym stosowanie metod w zakresie fizjoterapii bez posiadania stosownych do tego uprawnień fizjoterapeuty.

 5. Wykraczanie w stosowaniu metod i wykonywanej pracy poza posiadane kompetencje.

 6. Stosowanie metod dyrektywnych i behawioralnych

 7. stosowanie metodyki innej niż zatwierdzona przez Związek.

 8. Krzyczenie na uczestników terapii, kłócenie się, sztywne narzucanie swoich zasad. W konsekwencji hamowanie i uwstecznianie procesu terapeutycznego.

2/ naruszenie w pracy zasad odpowiedzialności za zwierzęta, ich przygotowanie, przebieg pracy, dobór oraz reakcje, zwłaszcza w zakresie.

 1. Nie przestrzegania zasad opisanych w § 9

 2. Nie wywiązywanie się z obowiązków opisanych w § 8

 3. nękanie zwierząt w trakcie pracy terapeutycznej, zwłaszcza w zakresie nie przestrzegania zasad zmęczenia fizycznego i psychicznego, wycieńczenia, doboru miejsca, osób i ilości czasu. Działanie na szkodę zwierząt, zwłaszcza ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Nie przestrzeganie zasad wynikających etologii poszczególnych gatunków.

3/ naruszenie zasad etyki zawodowej, zwłaszcza w zakresie:

 1. nazywania prowadzonych zajęć niezgodnie ze stosowaną metodologią, w tym opisywania zajęć rekreacyjnych, marketingowych, dydaktycznych oraz rozrywkowych mianem dogoterapii lub felinoterapii; które to nazewnictwo może wprowadzać w błąd klientów, zwłaszcza w zakresie oczekiwań i ocen skuteczności.

 2. Nie przestrzeganie zasad, standardów i modeli pracy terapeutycznej.

 3. Dostosowywanie metod do własnych potrzeb a nie potrzeb klienta i procesu terapii. Samodzielna modyfikacja metody zooterapeutycznej, bez zgody Związku.

 4. Stosowanie metod, których skutkiem jest traumatyzacja klienta, w tym metod dyrektywnych i behawioralnych.

 5. Stosowanie w ramach terapii tylko kilku wyuczonych metod.

 6. Prowadzenie samodzielne zajęć w zakresie fizjoterapeutycznym, bez posiadanych uprawnień fizjoterapeuty, mogące prowadzić do utraty zdrowia i życia klienta.

 7. Wykraczanie poza posiadane kompetencje, zwłaszcza w zakresie przekazywanych klientom informacji, co do procesu terapeutycznego i metodyki akredytowanej przez Związek. Wchodzenie w kompetencje specjalistów w zakresie fizjoterapii, lekarzy, psychologów, psychotraumatologów, prawników i innych.

 8. Nie przestrzeganie zasad uczestnictwa opiekunów w procesie terapii i w organizacji zajęć rekreacyjnych, marketingowych, etc.

 9. Działanie na szkodę klienta poprzez prowadzenie zooterapii, bez wcześniejszych konsultacji metodycznych z providerem głównej terapii klienta.

 10. Prowadzenie zooterapii bez aktualnego ubezpieczenia OC

 11. wykorzystywanie w zooterapii zwierząt nie posiadających aktualnego dopuszczenia do pracy wydanego przez lekarza weterynarii.

 12. Nieprzestrzeganie zasady doboru rasy i gatunku zwierząt do celu terapeutycznego.

 13. Uczestnictwo w zajęciach osób bez przygotowania zawodowego, jako asystentów zooterapeuty.

 14. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczestników terapii, zwłaszcza w zakresie braku diagnozy zooterapeutycznej, nieumiejętności prawidłowego panowania nad zwierzęciem i przekraczanie jego psychoficznych i etologicznych możliwości.

 15. Prowadzenie szkoleń i superwizji bez posiadanego certyfikatu zawodowego, wydanego przez Związek.

 16. Założenie własnej szkoły zooterapeutycznej w oparciu o metodę akredytowaną przez Związek bez jego wiedzy. Wydawanie bez wiedzy Związku certyfikatów zawodowych w jego imieniu.

 17. Prowadzenie zajęć w zakresie zooterapii, w sytuacji posiadania chorób skórnych, zwłaszcza świerzbu, nurzycy, grzybicy i innych chorób zakaźnych.

 18. Prowadzenia zooterapii dla osób mających wcześniejsze traumatyczne doświadczenia ze zwierzętami.

 19. Stosowanie przemocy, mobbingu, stalkingu i innych form, przyczyniających się do powstawania traumy.

 20. Nie przestrzeganie przepisów BHP i higieny pracy.

§ 11

Procedura pozbawiania uprawnień:

1/W sytuacji kiedy zooterapeuta naruszył w pracy zasady stosowania metody, odpowiedzialności za zwierzęta lub/i zasady etyki, wówczas Związek uruchamia następującą procedurę:

 1. diagnoza zdarzenia, zaistniałej sytuacji.

 2. Ocena stopnia jej zagrożenia.

 3. Wysłuchanie wyjaśnień

 4. ocena stopnia rozumienia przez sprawcę winy i szkodliwości

 5. ocena stopnia możliwości dokonania korekty ze strony sprawcy

 6. wydanie decyzji o czasowym uchyleniu uprawnień do czasu naprawy szkody.

 7. wydanie decyzji co do rodzaju kary, lub/i terminu i strategii naprawy błędów

 8. ocena ewaluacyjna poczynionych zmian.

 9. Wydanie decyzji o przywróceniu, uchyleniu lub zatrzymaniu warunkowym posiadanego uprawnienia.

2/ w przypadku ciężkich przewinień lub/i braku rozumienia przez sprawcę następstw popełnionych błędów lub/oraz braku podjęcia działań do zmiany zachowań, Komisja powołana przez Związek wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień terminowo lub całkowicie.

3/ W sytuacji, kiedy zooterapeuta swoim postępowaniem naruszył prawo lub/i dobra osobiste klientów, Związku, dodatkowo zostaje przez Związek powiadamiana prokuratura.