Dogoterapia/(zoo)terapia – uprawnienia zgodne z wytycznymi MPiPS

uwaga!

Żaden kurs prowadzony na terenie RP nie uprawnia do prowadzenia dogoterapii, alpakoterapii, felinoterapii, onoterapii jako osobnej terapii (alternatywnej, zewnętrznie wspomagającej, dodatkowej etc), tak dla dzieci jak i dla dorosłych. 

Jeśli, ktoś reklamuje się, że prowadzi terapię dla osób z danym schorzeniem, proszę żądać od niego stosownych w tym kierunku (do leczenia danego schorzenia) uprawnień a nie tylko certyfikatu/świadectwa/dyplomu (zoo)terapeuty (wstaw właściwy przedrostek) i posiadanej licencji (zoo)terapeutycznej.

wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zawodu Dogoterapeuty

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na stronie sejmu składa wyjaśnienie w sprawie nabywania uprawnień dogoterapeuty i zakresu w jakim może on działać, po wpisaniu zawodu na listę Departamentu.

link do strony z wyjaśnieniem: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3B2A3DFE

Zgodnie z zasadą „wspólnych cech wykonywanych profesji i nabywania uprawnień” informacje zawarte w wyjaśnieniu dotyczą również pozostałych technik zooterapii, w tym

  • felinoterapii
  • alpakoterapii
  • onoterapii
  • innych

Żadna z tych profesji nie odnosi się do metody (jedynie do techniki), dlatego nie może być traktowana jako oddzielna terapia, bądź terapia alternatywna.

Kursy nadające uprawnienia ww opisanym zakresie mogą być prowadzone przez instytucje szkoleniowe, szkoły i uczelnie. Przy czym liczba godzin takiego szkolenia/kursu nie może być mniejsza niż 25h.

Uwaga!: posiadanie świadectwa MEN nie uprawnia do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Nie można nabyć uprawnień terapeutycznych w ramach edukacji szkolno-oświatowej.

Nie ma zawodu ani specjalizacji pod nazwą „asystent psa” lub innego zwierzęcia, ukończony kurs pod taką nazwą nie uprawnia do pracy z człowiekiem, także pod okiem specjalisty.

Nabywanie uprawnień terapeutycznych w zakresie działań (Zoo)terapii

Aby uzyskać stosowne uprawnienia terapeutyczne, należy ukończyć kurs metodyczny (a nie tylko techniczny), który przygotuje Państwa do pracy zgodnie z algorytmem metodycznym a Państwo zostaniecie wpisani na listę zooterapeutów instytucji zrzeszającej terapeutów pracujących określoną metodą.

Taki kurs może zorganizować tylko szkoła terapeutyczna, posiadająca opracowaną metodę, która to metoda posiada algorytm a poszczególne działania terapii są zgodne z kanonem terapeutycznym tak w zakresie ilościowym jak i jakościowym.

Sposób nabywania uprawnień powinien następować zgodnie z wytycznymi prowadzenia kursów terapeutycznych,

  • metodą standardową (terapia własna pod okiem wykwalifikowanego terapeuty)
  • metodą skondensowaną
  • pod nadzorem superwizora

lub też w formie łączącej poszczególne metody.

Tak sprawa wygląda w przypadku nadawania uprawnień np hipoterapeutycznych.
W przypadku pozostałych technik zooterapeutycznych takie uprawnienia na terenie Polski nadaje tylko! nasz Związek.

Osoba nie posiadająca numeru licencji nadanej przez PZZiPZP, nie ma prawa prowadzić (zoo)terapii jako terapii, także jako osoba wspomagająca, ponieważ nie posiada uprawnień terapeutycznych.

Prawne aspekty pracy (zoo)terapeuty – pozostałe wymagania

Żeby pracować z dziećmi musicie mieć Państwo wykształcenie pedagogiczne.

W przypadku prowadzenia zajęć terapeutycznych, żeby pracować z danym schorzeniem, dysfunkcją, zaburzeniem trzeba posiadać obowiązkowo uprawnienia do jego leczenia. Osoby prowadzące terapię bez takich uprawnień podlegają karze z Art. 58. KK (Odpowiedzialność karna za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez wymaganych uprawnień).

Posiadanie licencji (zoo)terapeutycznej, bez stosownych dodatkowych uprawnień do leczenia danej dysfunkcji lub zaburzenia, uprawnia Państwa tylko do wspomagania innej terapii, pod okiem uprawnionego do leczenia danej dysfunkcji terapeuty i na jego odpowiedzialność.

Miedzy wspomaganiem terapii (pod okiem głównego specjalisty i na jego odpowiedzialność) a znachorstwem jest bardzo cienka granica.

Nie wolno prowadzić terapii i rehabilitacji (także wspomagająco), bez posiadanych uprawnień do jej prowadzenia i nadanego nr licencyjnego. Także (zoo)terapeuta pracujący pod okiem specjalisty i na jego odpowiedzialność musi posiadać wpis na listę licencjonowanych (zoo)terapeutów i nadany numer licencji – musi posiadać pełne uprawnienia do prowadzenia terapii z udziałem zwierząt danego gatunku.

warto poczytać
http://www.prawo-online.com.pl/src/main_dok.php?link_dok=192
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/987/1/Praca_doktorska_Magdalena_Wolinska.pdf