Od roku 2016 nasz program zawodowych kursów zooterapeutycznych został oparty na jednolitym systemie kompetencyjnym (modułowym MES), który pozwala na

 • holistyczne nabywanie wiedzy
 • bardziej czytelne rozróżnienie czynności wykonywanych w ramach danej pracy
 • Logiczny i możliwy do przyjęcia wycinek pracy (job) w ramach zawodu (occupation) lub zakresu pracy (field of work) o jasno określonym rozpoczęciu i zakończeniu
 • łatwiejsze uzyskanie interesujących Państwa kompetencji
 • łatwiejsze dopasowanie się Państwa do terminarza szkoleń (możliwość odbycia kursu pojedynczego lub dowolnej liczby specjalizacji w trakcie prowadzenia zajęć łączonych)

wprowadzony system modułowy jest zgodny z KOMUNIKATEM HELSIŃSKIM w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wytycznymi MRPiT.

w ramach spójnego programu wszystkich kursów zooterapeutycznych, został on podzielony na następujące kompetencje (moduły)

moduły spójne dla wszystkich specjalizacji

 • informacje ogólne dotyczące zooterapii
  • wprowadzenie do zooterapii jako 1/techniki terapeutycznej oraz 2/formy zajęć rekreacyjnych
  • podstawy pracy zooterapeutycznej i jej zarys historyczny
  • wyniki badań neurobiologicznych i etologicznych jako podstawa pracy zooterapeuty
 • informacje dotyczące terapii jako procesu dynamicznego mającego na celu prawidłowy rozwój człowieka
  • rozwój człowieka i jego zaburzenia na poziomie biologicznym i osobowościowym
  • zaburzenia rozwojowe człowieka – rodzaje i charakterystyka
  • wspólne cechy etologiczne człowieka i pozostałych ssaków w procesie rozwojowym – zasady budowy wzajemnych relacji. Przyczyny zaburzeń we wspólnych relacjach.
 • informacje dotyczące budowy i prowadzenia terapii jako procesu specjalistycznego
  • kanon terapeutyczny (ilościowy i jakościowy) jako podstawa pracy terapeuty specjalisty
  • algorytm metodyczny rozwojowy jako podstawa stosowania technik zooterapeutycznych
  • trzy zadania terapeuty, jako providera prawidłowych zmian rozwojowych, będących celem każdej specjalistycznej terapii.
  • komunikacja jako nośnik zmian pozytywnych lub negatywnych tak u człowieka jak i u zwierząt.
  • odpowiedzialność prawna i etyczna terapeuty oraz w zakresie stosowania technik zooterapeutycznych.
  • odpowiedzialność karna w przypadku prowadzenia terapii bez posiadania innych, niż zooterapeutyczne, uprawnień.
 • zooterapia jako forma zajęć rekreacyjnych i terapii zajęciowej
  • różnice pomiędzy terapią właściwą (specjalistyczną), terapią zajęciową i zajęciami rekreacyjnymi.
  • ogólna charakterystyka prowadzenia zajęć rekreacyjnych
  • ogólna charakterystyka prowadzenia terapii zajęciowej
  • rodzaje uczestników zajęć rekreacyjnych i terapii zajęciowej ze zwierzętami
  • tworzenie konspektu zajęć zooterapeutycznych i rekreacyjnych
  • zasady budowy ćwiczeń zooterapeutycznych i rekreacyjnych
  • etyka pracy terapeuty zajęciowego i animatora zajęć
  • prawne aspekty organizacji i prowadzenia zajęć rekreacyjnych i terapii zajęciowej ze zwierzętami
 • fakty i mity dotyczące pracy zooterapeutycznej
  • fakty i mity oddziaływań terapeutycznych
  • fakty i mity dotyczące odbiorców poszczególnych technik zooterapeutycznych
  • przyczyny, dla których nie można stosować w terapii ćwiczeń zooterapeutycznych
  • najczęściej popełniane błędy w tworzeniu konspektu zajęć terapeutycznych oraz poszczególnych ćwiczeń terapeutycznych.
  • fakty i mity na temat wymogu posiadania pierwotnych uprawnień do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

moduły swoiste dla poszczególnych specjalizacji

moduły swoiste również są oparte o system MES, przy czym zawartość treści danego modułu w zależności od specjalizacji będzie się różnić ze względu na specyfikę poszczególnych zwierząt wykorzystywanych w zooterapii. W przypadku kursów łączonych, treść modułowa jest oparta na różnicach poszczególnych gatunków.

 • informacje na temat doboru i przygotowania zwierząt do zooterapii
  • rola poszczególnych gatunków zwierząt w zooterapii i ich swoisty wpływ na rozwój człowieka
  • charakterystyka poszczególnych gatunków zwierząt i ich charakterystyka etologiczna
  • kryteria doboru/selekcji zwierząt pracujących w zooterapii
  • zasady przygotowania i prowadzenia poszczególnych zwierząt, których zadaniem jest praca terapeutyczna
  • cechy dyskwalifikujące zwierzęta do pracy terapeutycznej
  • najczęściej popełniane błędy w doborze i przygotowaniu zwierząt do terapii oraz zajęć rekreacyjnych.
 • informacje dotyczące pracy terapeutycznej ze zwierzęciem
  • sposoby budowania relacji społecznych przez poszczególne gatunki zwierząt
  • wprowadzenie zwierząt do procesu terapeutycznego
  • cechy i elementy etologiczne poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywane w terapii i zajęciach rekreacyjnych.
  • wpływ poszczególnych gatunków zwierząt na leczenie i terapię istniejących u człowieka zaburzeń i schorzeń. Mechanizmy powodujące zmiany.
  • dodatkowe wymogi prawne stawiane
 • zwierzę jako uczestnik dynamicznego procesu leczenia
  • fakty i mity na temat wymagań stawianych poszczególnym gatunkom zwierząt i ich wpływ na rozwój człowieka.
  • fakty i mity na temat przygotowania poszczególnych gatunków zwierząt do zooterapii.
  • zwierzę jako dynamiczne narzędzie pracy terapeutycznej – zasady etycznego wykorzystywania istot żywych.
  • radzenie sobie ze zwierzęciem w sytuacjach trudnych i silnie stresujących.

więcej informacji na temat organizowanych przez nas kursów zawodowych zooterapeutycznych znajdą państwo w zakładkach