Obecnie cena kursu tylko 2500 zł

 Koszt kursu łączonego

 1. (dwie specjalizacje razem) obecnie wynosi 3500 zł
 2. (trzy specjalizacje razem) obecnie wynosi 4000 zł
 3. (cztery specjalizacje razem) obecnie wynosi 4500 zł

Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących
z siedzibą w Katowicach wraz

z Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedziba w Warszawie
i Program CBT  z siedzibą w Świętochłowicach

Zapraszają na kurs zawodowy w zakresie Onoterapii

Poziom uprawnień terapeutycznych

organizowany w systemie weekendowym

(jedno szkolenie w każdym miesiącu)

terminarz szkoleń

oraz w systemie ciągłym w dni pracujące

(dwa szkolenia w każdym miesiącu)

terminarz szkoleń

 Osoby kończące kurs mogą otrzymać międzynarodowy certyfikat zawodowy

Prowadzimy szkolenia dla osób delegowanych przez Urzędy Pracy

Zapraszamy osoby, które widzą swoją przyszłość w pracy jako onoterapeuta i asystent osła wspomagającej terapię. Serdecznie zapraszamy również specjalistów psychologów, pedagogów, opiekunów, wychowawców pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w poruszanych tematach

cele

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie zawodowe do pełnienia obowiązków onoterapeuty i opiekuna osła wspomagającego terapię, tak w zakresie pracy rehabilitacyjnej i terapeutycznej jak i socjalizacyjnej, wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Osioł, podobnie jak inne zwierzęta z uwagi na swoisty dla siebie psychowzorzec zachowań i reakcji od wieków pełni ważną funkcję w życiu człowieka – nie tylko jako zwierze pracujące, ale również jako członek grupy społecznej. Te umiejętności od lat są wykorzystywane w usystematyzowany sposób do wspomagania i korekty rozwoju człowieka – tak w sferze psychoficznej jak i emocjonalnej czy socjalizacyjnej.

W trakcie szkolenia pragniemy Państwu przybliżyć dorobek nauki w zakresie sposobów wykorzystania osła w pracy wspomagającej procesy terapeutyczne i rehabilitacyjne.

W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na

 • diagnozę osła – jej swoistych umiejętności i możliwości wspomagających rozwój człowieka
 • rolę osła i onoterapeuty w procesie rehabilitacji i terapii.
 • dobór metod pracy z osłem do diagnozy zaburzeń osoby rehabilitowanej.
 • strategie organizacji pracy onoterapeutycznej
 • psychospołeczne oraz etyczne zasady komunikacji, współpracy i przepływu informacji w trakcie terapii.
 • zasady etyki zawodowej onoterapeuty.

Uwaga:

Szkolenia terapeutyczne nie mogą być prowadzone w formie e-learningowej lub przez inne formy samodzielnej nauki.

w chwili obecnej prowadzimy szkolenia z pomoca komunikatora. Jest to normalne szkolenie zawodowe.

Program szkolenia

Dzień I

1/Podstawy pracy onoterapeutycznej

 • czym jest onoterapia
 • rodzaje oddziaływań onoterapeutycznych, możliwości ich wykorzystania
 • rola i zadania onoterapii
 • onoterapia jako zestaw oddziaływań i relacji terapeutycznych
 • formy organizacyjne onoterapii
 • onoterapia a charakter zaburzeń
 • onoterapia jako proces zmian rozwojowych, emocjonalnych i socjalizacyjnych.
 • onoterapia jako miejsce współpracy specjalistów różnych dziedzin oddziaływań.
 • zarządzanie zespołem pracy onoterapeutycznej – zadania i obowiązki providera.

2/predyspozycje psychofizyczne i charakterologiczne osła w onoterapii

 • etologiczne podstawy wykorzystania osła w terapii człowieka
 • predyspozycje psychospołeczne osła wykorzystywane w terapii i rehabilitacji
 • wzorzec psychoficzny poszczególnych ras osłów wykorzystywany w onoterapii – rola i zadania.
 • Wzorzec charakterologiczny osła a dobór metod pracy terapeutycznej i kierunek ich oddziaływań.

3/kryteria doboru/selekcji osłów do onoterapii

 • proces wychowania, układania i tresury osłów wykorzystywanych w onoterapii
 • swoiste cechy dyskwalifikujące osła do pracy terapeutycznej
 • reakcje osła na nagrożenie i zmęczenie – przyczyny występowania lęku i agresji u zwierząt, metody ich zapobiegania.
 • Dynamika procesu onoterapii jako podłoże pojawiania się stresu i zwierząt
 • zasady prowadzenia osła w trakcie procesu onoterapii

Dzień II

1/rozwój człowieka – przyczyny i rodzaje zaburzeń

 • ogólne wiadomości dotyczące psychologii człowieka
 • psychologia rozwojowa i patogeneza powstawania dysfunkcji rozwojowych
 • niepełnosprawność – informacje ogólne, klasyfikacja, wybrane zagadnienia
 • etologia człowieka – charakterystyka reakcji i zachowań
 • zaburzenia przywiązania – ich wpływ na rozwój człowieka

2/zaburzenia rozwojowe człowieka

 • rodzaje zaburzeń psychoruchowych
 • rodzaje zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzenia przywiązania – ich wpływ na rozwój psychoruchowy i emocjonalny.
 • Specyficzne cechy blokujące i hamujące proces terapii.

2/onoterapia jako proces wspomagający rozwój człowieka

 • zakres wykorzystania onoterapii w procesie rozwojowym człowieka
 • onoterapia jako proces terapeutyczny, rehabilitacyjny, socjalizacyjny – szczegółowe omówienie metod pracy onoterapeutycznych ze względu na poszczególne oddziaływania.
 • Najczęściej popełniane błędy w pracy onoterapeutycznej

Dzień III

1/Efektywna współpraca z terapeuta, klientem i jego rodziną w trakcie onoterapii

 • zasady współpracy, wzajemnych wymagań i oczekiwań,
 • zasady działania w tle osób decyzyjnych w terapii pacjenta;
 • wyznaczanie granic odpowiedzialności, definiowanie zakresu obowiązków i podejmowania decyzji;
 • czynniki budujące autorytet własny,
 • czynniki budujące autorytet innych osób biorących udział w procesie,

2/Budowanie wizerunku profesjonalisty

 • społeczne i psychologiczne miejsce onoterapeuty w szeregach organizacyjnych leczenia i terapii
 • społeczne i psychologiczne podstawy efektywnej kooperacji z kadrą specjalistów innych dziedzin.
 • budowanie właściwego wizerunku onoterapii w kontakcie z klientami,
 • budowanie wiarygodności i zaufania w relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • wyznaczanie własnych granic psychologicznych i społecznych
 • tworzenie wizerunku współpracy z nastawieniem na rozwiązanie problemu.

3/Komunikacja interpersonalna:

 • Zasady efektywnej komunikacji,
 • Czynniki sprzyjające efektywnej komunikacji oraz czynniki skutecznie ją blokujące.
 • Analiza osobistego stylu komunikowania się i jego wpływu na budowanie relacji onoterpeutycznych.
 • Trening umiejętności klarownego i wiarygodnego wyrażania swoich przekonań, oczekiwań i opinii.
 • Wykorzystywanie narzędzi skutecznego kierowania rozmową.
 • Informacja zwrotna jako narzędzia podnoszącego efektywność pracy.

4/ Specyficzne elementy komunikacji werbalnej

 • Podstawowe narzędzia komunikacyjne: parafraza, zadawanie pytań, komunikat JA.
 • Sposoby udzielania jasnych, uczciwych i nieurażających komunikatów.
 • Komunikowanie się w zespole – techniki jednoznacznego wyrażania opinii i oczekiwań.
 • Granice ekspresywności i otwartości w relacjach zawodowych.
 • dobór stylów językowych do sytuacji jako element etykiety zawodowej.

5/specyfika komunikacji niewerbalnej

 • emocje jako determinanty jakości kontaktów interpersonalnych
 • rola potrzeb w strukturach decyzyjnych człowieka
 • budowanie światopoglądu i ocen w kontaktach międzyludzkich
 • wykorzystanie indywidualnych kompetencji osobowościowych w tworzeniu profesjonalnej postawy zawodowej.

Dzień IV

1/Odpowiedzialność prawna i etyczna onoterapeuty

 • ogólna charakterystyka odpowiedzialności prawnej cywilnej w pracy z pacjentem
 • wymagane dokumenty i uprawnienia w pracy onoterapeutycznej
 • etyka zawodowa w onoterapii

2/Trudne sytuacje w onoterapii

 • sposoby reakcji człowieka w sytuacji zagrożenia
 • lęk jako mechanizm determinujący postrzeganie, oceny i decyzje człowieka, strategie jego pokonywania
 • budowanie relacji bezpiecznych w oparciu o procesy przywiązania w kontaktach zawodowych
 • metody i techniki autoregulacji emocji
 • rola postawy profesjonalisty w budowaniu relacji partnerskich
 • psychologiczne typy postrzegania siebie i własnych kompetencji – diagnoza predyspozycji osobistych.

3/Skuteczna walka ze stresem.

 • wpływ pracy zawodowej na jakość życia
 • ekspozycja pierwotna i ekspozycja wtórna na zagrożenie
 • mechanizmy homeostazy oraz jej rola w życiu człowieka
 • komponenty stresu – profilaktyka i redukcja ich następstw
 • fazy stresu zawodowego
 • podstawowe elementy redukujące negatywne napięcie emocjonalne – strategie radzenia sobie ze stresem.

4/osioł jako uczestnik trudnych i negatywnych emocjonalnie sytuacji

 • wpływ negatywnych emocji na reakcje i zachowania osła
 • zaburzenia przywiązania a reakcje osła – metody korekcji
 • reakcje osła a niespójność w komunikatach werbalnych i niewerbalnych pozostałych uczestników terapii – metody korekcji.

zajęcia odbywać się będą w godzinach porannych

dzień 1. 09:00-17:00 wykład połączony z dyskusją
dzień 2 09:00-17:00 trening połączony z dyskusją
dzień 3. 09:00-17:00 trening połączony z ćwiczeniami i dyskusją

dzień 4. 09:00-17:00 trening połączony z ćwiczeniami i dyskusją

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe z poczęstunkiem dla uczestników. Pozostała ilość przerw jest zależna od potrzeb słuchaczy i dynamiki pracy grupy.

metodologia

Jako trenerzy i coacherzy preferujemy formę interaktywną prowadzania zajęć. Tak w trakcie wykładów, które są sprowadzane do minimum jak i w części warsztatowej. Dobór metod pracy jest zawsze dobierany w sposób elastyczny do specyfiki i potrzeb grupy.
Poza wiedzą merytoryczną otrzymacie Państwo szereg praktycznych przykładów i wskazówek, w zakresie poruszanych zagadnień.

Uwaga: Cena szkolenia obejmuje superwizję  i doradztwo metodologiczne w trakcie realizacji przez Państwa pierwszych dwóch projektów onoterapeutycznych. 

Prowadzący szkolenie

Całość zajęć prowadzona jest przez trenerów współpracujących z Coach Program CTB Centrum Trenerów z siedzibą w Warszawie – Strona odpowiedzialna za sprawy merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia oraz erapeutów i metodyków psychotraumatologów zrzeszonych w NSLT – „Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży”  z siedzibą w Warszawie

Za część techniczną organizacji szkolenia odpowiada Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedzibą w Warszawie

Egzaminy

Dla osób prywatnych, które samodzielnie opłacają koszt szkolenia, nie planujemy organizacji egzaminów. Naszym zdaniem, sam fakt wniesienia opłaty za szkolenie, jest wystarczającą motywacją dla uczestnika, wyniesienia ze szkolenia jak największą ilość wiedzy.

W przypadku osób kierowanych przez instytucje oraz osób, w przypadku których płatnikiem są inne osoby lub organizacje, forma sprawdzenia wiedzy jest każdorazowo ustalana z instytucją lub osobą kierującą na szkolenie. Najczęściej jest to karta ocen, wypełniana na bieżąco w trakcie szkolenia.

certyfikaty

Każda z osób uzyska imienny certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego, który  jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 z 2010 r. z późn. zm.).
Dodatkowo otrzymujecie Państwo zaświadczenie o otrzymaniu licencji zawodowej, który jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień zawodowych. Otrzymany certyfikat stanowi dokument wpisania Państwa na listę licencjonowanych onoterapeutów akredytowanych przez Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących.

Otrzymane certyfikaty uprawniają Państwa do pracy onoterapeutycznej w zakresie prowadzenia

1/zajęć onoterapeutycznych jako terapii wspomagającej inne terapie,

 • a/ samodzielnie jeśli posiadają Państwo uprawnienia do wykonywania terapii właściwej (uprawnienia fizjoterapeuty w przypadku prowadzenia fizjoterapii, uprawnienia pedagogiczne, w przypadku prowadzenia terapii pedagogicznej; uprawnienia psychoterapeutyczne, w przypadku prowadzenia psychoterapii; logopedyczne w przypadku prowadzenia zajęć z logopedii, etc)
 • b/pod okiem providera terapii posiadającego odpowiednie uprawnienia, jeśli nie posiadają Państwo odpowiednich kwalifikacji o których mowa w punkcie A.

2/zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem osłów organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

3/innych form zajęć zorganizowanych, w których uczestniczą osła, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych a które nie posiadają cech terapii oraz rekreacji.

uwaga: Onoterapia (podobnie jak inne formy zooterapii) jest techniką terapeutyczną wspomagającą terapie specjalistyczne, posiadające rozwojowy algorytm metodyczny. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje. Onoterapia nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż (na podstawie prowadzonych dotychczas światowych badań) nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.

 Wymogi stawiane uczestnikom szkolenia

Zawód onoterapeuty nie jest wpisany na listę zawodów prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z tego powodu przed osobami wykonującymi ten zawód, MPiPS stawia wymagania dotyczące stopnia wykształcenia i posiadanej wiedzy podobnie jak w przypadku zawodu kynoterapeuty oraz hipoterapeuty (jako najbliższego wykonywanym funkcjom zawodu kwalifikacyjnego. Jest to wymóg formalny i nie podlega negocjacjom i umowom indywidualnym.

onoterapeuta jest zawodem zakwalifikowanym do działu obejmującego samodzielnych specjalistów. Zgodnie z wymogiem ustawodawcy – samodzielny specjalista musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Onoterapia jest techniką terapeutyczną wspomagającą terapie specjalistyczne, posiadające rozwojowy algorytm metodyczny. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje. Onoterapia nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż (na podstawie prowadzonych dotychczas światowych badań) nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.
Z tego powodu przed osobami przystępującymi do szkolenia zawodowego, którzy w przyszłości myślą o całkowicie samodzielnej pracy terapeutycznej, której będą wykorzystywać osła, stawiamy wymogi posiadania uprawnień w zakresie np. fizjoterapii, pedagogiki, psychologii i innych form leczenia.

Miejsce i termin warsztatów

Katowice-Załęże, ul Klimczoka 4/boczna od ul Gliwickiej

(dojazd tramwajem 20,7,13, autobus linii 70 lub samochodem – A4/skręt na wysokości ul Bocheńskiego w Katowicach oraz Trasa Średnicowa/skręt na wysokości Silesia City Center, PKP stacja Katowice Załęże – na miejscu parking dla klientów)
Istnieje możliwość zakwaterowania w budynku, w którym odbywa się kurs w cenie 50-100 zł za jeden nocleg (płatne dodatkowo) lub w hostelu, w cenie od 30-45 zł za jeden nocleg płatne dodatkowo). Hostel znajduje się naprzeciwko budynku, w którym organizowane są szkolenia (w odległości 10m). W przypadku zainteresowania noclegiem, prosimy o informację, w celu podjęcia dla Państwa rezerwacji.

termin zjazdów

Kursy prowadzone są w systemie weekendowym lub ciągłym w dni robocze. Informacje na temat terminów szkoleń znajdą państwo tutaj

cena

2500 zł brutto za osobę

w tym:

500,00 zł płatne zaliczkowo – data wpłaty decyduje o terminie wpisania na listę uczestników kursu. Kwota ta stanowi dla organizatora gwarancję Państwa uczestnictwa w szkoleniu.

Pozostała kwotę można wpłacać ratalnie (bez dodatkowego oprocentowania) do dnia zakończenia kursu.

 • W przypadku potrzeby rozłożenia opłat na większą ilość rat, prosimy o kontakt z nami przed rozpoczęciem szkolenia w celu ustalenia indywidualnego terminarza wnoszenia opłat.
 • Prowadzimy również szkolenia dofinansowane przez Urząd Pracy oraz Ośrodki Pomocy Społecznej.

Cena kursu obejmuje również koszt uzyskania licencji zawodowej (wpisu na listę licencjonowanych onoterapeutów) PZZiPZP

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

liczba miejsc ograniczona

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia ewentualnych terminów spotkań. zooterapia@program.org.pl

Dane firmy organizującej i prowadzącej szkolenia

Program CBT
ul.Klimczoka 4, 40-857 Katowice

nr RIS: 2.24/00072/2018

Dane do przelewu

Getin Bank SA
59 1560 0013 2015 5389 6000 0001

Kod BIC SWIFT:
GBGCPLPK

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą mailową  zooterapia@program.org.pl lub telefonicznie przez osobę prowadzącą zajęcia 739135561

Szczegółowych informacji na temat warsztatów, udziela bezpośrednio osoba prowadząca zajęcia pod nr telefonu podanym w nagłówku strony (739135561) lub mailowo zooterapia@program.org.pl

Uwaga: istnieje możliwość uczestnictwa w kursie łączonym, w trakcie którego otrzymacie Państwo uprawnienia onoterapeuty, alpakoterapeuty, dogoterapeuty i felinoterapeuty. Cena kursu  wynosi 3000 złotych. Są to ceny promocyjne. W celu znalezienia najbliższego terminu zapraszam na stronę terminarza szkoleń

Dla osób, które posiadają uprawnienia onoterapeuty, dogoterapeuty lub felinoterapeuty wystawione przez PZZiPZP istnieje możliwość uczestnictwa w kursie uzupełniającym, dające uprawnienia do wykonywania drugiej profesji zooterapeutycznej. Kurs trwa dwa dni i jego koszt wynosi w roku 2016 1000 zł (jeden tysiąc złotych). terminy kursów uzupełniających znajdą Państwo w zakładce terminarz szkoleń