Ważne informacje dotyczące szkoleń 2014

5664516015_97ee83632c_oNa tej stronie znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące zmian w szkoleniach, prowadzone promocje etc.

30.11.2013

1/superwizja i doradztwo metodyczne w ramach zajęć praktycznych

Od stycznia roku 2014 jako usługa standardowa, wliczona w koszty szkolenia w zakresie dogoterapii i felinoterapii, zostaje wprowadzona superwizja i doradztwo metodyczne w trakcie Państwa dwóch pierwszych projektów terapeutycznych.

ponieważ nie jesteśmy w stanie stworzyć w trakcie trwania szkoleń warunków terapeutycznych, z uwagi na krótki okres czasu i wymóg uczestnictwa w takich zajęciach osób poddawanych terapii (osób niepełnosprawnych) a także na niemożność stworzenia w warunkach laboratoryjnych wszystkich istotnych zmiennych terapeutycznych postanowiliśmy rozszerzyć nasze szkolenia o wsparcie nauki Państwa umiejętności w warunkach naturalnej pracy.

Jest to jedyna uznana na świecie forma nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia terapii, w której pacjent jest w pełni traktowany podmiotowo a terapeuta ma okazję uczestniczyć aktywnie w całym procesie terapeutycznym.

2/zmiana cen za szkolenia z dogoterapii i felinoterapii

W związku z wprowadzeniem nowej usługi w ramach szkoleń (superwizji i doradztwa metodycznego), ulega zmianie cena za kurs zawodowy dogoterapeutyczny i felinoterapeutyczny od miesiąca kwietnia 2014.

a/ W związku ze zmianami wysokości opłat zostaje wprowadzony trzymiesięczny okres przejściowy, tj od stycznia 2014 do marca 2014. W tych miesiącach będą obowiązywać opłaty za szkolenia ustalone na rok 2013 czyli w wysokości 1500,00 za pojedynczy kurs zawodowy, dający uprawnienia do wykonywania jednej specjalizacji zooterapeutycznej.

b/ Ceny szkoleń łączonych w roku 2014 (dające uprawnienia do stosowania kilku metod) organizowane w miesiącach lutym i marcu 2014 roku będą cenami promocyjnymi.

c/ ceny za kursy uzupełniające (pozwalające na otrzymanie uprawnień w zakresie drugiej specjalizacji zooterapeutycznej) zostały ustalone na kwotę 1000 zł i będą obowiązywać do końca roku 2014.

osoby, które zapisały się na kursy uzupełniające w roku 2013 (zgłosiły akces uczestnictwa przed dniem 30.11.2013) będą miały możliwość odbycia tero typu szkolenia w cenie promocyjnej ustalonej indywidualnie.

3/ zmiana miejsca prowadzenia szkoleń

chwilowo zostaje zmienione miejsce prowadzenia szkoleń w Katowicach. Do odwołania będziemy organizować szkolenia w Katowicach, przy ul. Klimczoka 9. Zmiana jest spowodowana pracami remontowymi w obiekcie przy ul. Klimczoka 4.

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą szkoleń jak i ofertą terapeutyczną, PZZiPZP nosi się z zamiarem wynajęcia pomieszczeń stacjonarnych, w których byłaby możliwość korzystania przez osoby zainteresowane terapią oraz prowadzenia stacjonarnej szkoły zooterapeutycznej. W tej chwili trwają prace związane z poszukiwaniem takiego miejsca na terenie miasta Katowice lub w miastach ościennych, które spełniałoby odpowiednie kryteria i wymogi prowadzenia terapii i szkoleń.

4/Katowice jako podstawowe miejsce prowadzenia szkoleń

W roku 2014 nie przewidujemy organizacji szkoleń otwartych w innych miastach, poza Katowicami. Jest to związane głównie z różnicą w wysokości  kosztów organizacyjnych.

Podobnie jak w latach poprzednich w terminarzu szkoleń będą pojawiać się sukcesywnie szkolenia półotwarte organizowane na terenie innych miast, dla grup co najmniej pięcioosobowych, które wyraziły zgodę na udział w kursie innych osób z poza grupy zamawiającej. Osoby zainteresowane prosimy o konsekwentne śledzenie strony terminarza szkoleń, na której będziemy zamieszczać wszelkie informacje o tej formie zajęć.

Tak jak w latach poprzednich istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym miejscu i terminie dla grupy co najmniej pięcioosobowej otwartej. Istnieje też możliwość zorganizowania takiego szkolenia dla grupy minimum trzyosobowej na zlecenie instytucji na podstawie zawartej umowy.

 5/ kursy łączone i uzupełniające

a/ Kursy łączone w roku 2014 proponujemy Państwu nową usługę, która pozwoli na nabycie jednocześnie uprawnień dogoterapeuty i felinoterapeuty. Tego typu szkolenie będzie trwać 5 dni. Otrzymacie w trakcie jego trwania podstawę zooterapeutyczną. Wiedzę dotyczącą specyfiki kotów i psów icharakterystyki gatunków, nabędziecie Państwo w postaci omówienia różnic między tymi dwoma gatunkami w zakresie psychosomatycznym, rozwojowym i osobowościowym, w tym budowania relacji społecznych oraz reakcji behawioralnych i specyfiki funkcjonowania społecznego. To pozwala na lepsze rozumienie tematu. Zakres terapeutyczny, metodyka, cele terapii, zasady procesu terapeutycznego, budowanie i zarządzanie progresem oraz rola poszczególnych zwierząt i gatunków w tym procesie będzie omówiony indywidualnie.

Materiały otrzymane w trakcie szkolenia stanowią rozszerzenie do omawianych tematów i wymagają aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Stanowią one integralną część szkolenia pozwalającą na ugruntowanie wiedzy w zakresie dogoterapii i felinoterapii.

b/ Kursy uzupełniające Osoby które uzyskały certyfikat specjalisty oraz są wpisane na listę zooterapeutów akredytowanych przez PZZiPZP w jednej z dwóch form zooterapii, będą mogły w roku 2014 rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o kolejną formę zooterapii. Oferta dotyczy wszystkich osób, które do tej pory uczestniczyły w kursach akredytowanych przez PZZiPZP.

6/indywidualny terminarz uczestnictwa w szkoleniach

tak jak w roku poprzednim 2013, tak również w roku 2014 istnieje możliwość indywidualnego dostosowania Państwa nauki do potrzeb Państwa terminarza ogólnego. Osoby chcące skorzystać z indywidualnego toku nauczania, proszone są o dopasowanie swojego uczestnictwa w naszych zajęciach do terminów podanych na stronie terminarza spotkań i o zachowanie chronologii (najpierw uczestnictwo w dniu I, potem w II, potem w III, itd)

 7/wakacyjne kursy zawodowe

tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku (2014) planujemy zorganizowanie w miesiącu lipcu wakacyjnego kursu z dogoterapii.

Mamy do wyboru dwa fantastyczne miejsca 1/Willę Pod Gwiazdami – budynek o podwyższonym standarcie z mini SPA w Kudowie Zdrój. To w tym miejscu dotychczas organizowaliśmy nasze wyjazdowe spotkania. oraz 2/jeden z domów wczasowych zlokalizowanych w Świnoujściu, bardzo blisko plaży.

W latach ubiegłych traktowaliśmy te szkolenia jako rodzaj wczasów rodzinnych z możliwością uczestnictwa w kursie zawodowym, na którym nasi kursanci przyjeżdżali z całymi rodzinami.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami mailowo lub telefonicznie dogoterapia@zooterapia.org.pl tel 511363206 i przekazanie mam Waszych preferencji co do miejsca organizacji tegorocznej edycji.

8/ zasady uzyskania licencji PZZiPZP

Ponieważ coraz więcej osób posiadających uprawnienia dogoterapeuty lub/i felinoterapeuty uzyskane w innych szkołach zooterapeutycznych pragnie uzyskać licencję wystawioną przez nasz Związek, informujemy że w roku 2014 nadal będą w tym zakresie obowiązywać zasady nabywania uprawnień zawodowych, które zostały ustalone w roku 2013.

Zgodnie z dokumentem, System Certyfikacji PZZiPZP, którego pełną treść można przeczytać tutaj aby otrzymać licencję zawodową, należy

  1. ukończyć kurs zawodowy w jednym z ośrodków akredytowanych przez PZZiPZP
  2. lub zdać egzamin licencyjny, który obejmuje zakres wiedzy i umiejętności  kursu akredytowanego przez PZZiPZP.

PZZiPZP nie wystawia licencji na podstawie przedstawionych dokumentów uzyskanych w trakcie nauki na kursach dogoterapeutycznych i felinoterapeutycznych prowadzonych przez instytucje przez nas nie akredytowane. Wynika to ze sporych różnic programowych oraz metodycznych pomiędzy poszczególnymi programami edukacyjnymi w poszczególnych placówkach.

PZZiPZP nie przekazuje materiałów źródłowych osobom, które pragną przystąpić jedynie do egzaminu. Są to materiały, ściśle zintegrowane z prowadzonym szkoleniem i stanowią dla niego wiedzę rozszerzającą. Wymagają zatem uczestnictwa w szkoleniu.

egzamin licencyjny

Koszt egzaminu licencyjnego dla osób, które nie uczestniczą w szkoleniu zawodowym wynosi 500 zł i jest płatny jednorazowo.

egzamin składa się z dwóch części

1/ część teoretyczna obejmująca zagadnienia związane z etologią zwierząt i ludzi, psychologią, w tym rozwojową, psychopatlogią, pychotraumatologią, badaniami neurobiologicznymi a także zasadami prowadzenia procesu terapeutycznego i budowy progresu terapeutycznego. Są to pytania szczegółowe, ściśle związane z treatment’em zooterapeutycznym.

2/osoby, które pozytywnie zaliczyły część teoretyczną, przystępują do egzaminu praktycznego, w którym otrzymują do rozwiązania problem terapeutyczny, w którym muszą opisać technikę jaką zastosują oraz kierunek zmian jaki ta technika wywoła. W trakcie sprawdzianu członkowie komisji egzaminacyjnej (terapeuci) będą zadawać kolejne pytania mające na celu sprawdzenie w jaki sposób (jakościowy i ilościowy) osoba egzaminowana potrafi zarządzać procesem i progresem terapeutycznym; na ile jasne są dla niej zasady budowy poszczególnych technik terapeutycznych i co w danej technice będzie stanowić bodziec wyzwalający zmiany oraz kierunek tych zmian.

osoby, które aktywnie uczestniczą w szkoleniach akredytowanych przez PZZiPZP nie muszą zdawać egzaminu licencyjnego. Ocena ich wiedzy i umiejętności następuje w trakcie trwania szkolenia.